• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด

  โรงเรียน บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด เดิมชื่อโรงเรียนบ้านหนองปลายทาง ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2495 เดิมตั้งอยู่หมู่ที่ 7

  ตำบลศิลาลอย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยชาวบ้านได้จัดหาวัสดุและแรงงานดำเนินการก่อสร้างอาคารชั่วคราว

  จำนวน 1 หลัง และเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2495 มีนายแย้ม เพชรพูน เป็นครูใหญ่

  วันที่ 1 มิถุนายน 2497 นายไพบูลย์ ปรางงาม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  วัน ที่ 18 กันยายน 2498 โรงเรียนได้ประสบวาตภัย ทำให้อาคารเรียนชั่วคราวที่ประชาชนสร้างขึ้นถูกพายุพัดเสียหาย

  ไม่สามารถให้ ทำการเรียนการสอนได้ จึงไปใช้สถานที่ของอาคารศาลเจ้าเป็นที่เรียนชั่วคราว ต่อมาทางราชการได้อนุมัติเงิน

  จำนวน 10,000 บาท เพื่อการซ่อมแซมอาคารชั่วคราวหลังเดิม ประชาชนจึงได้นำเงินดังกล่าวไปสร้างในสถานที่แห่งใหม่

  โดยนายชั้ว แซ่ ลิ้ม ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 6 ไร่เศษ และได้ทำการก่อสร้างอาคารถาวร แบบ 003 ของกรมสามัญศึกษา

  กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ห้องเรียน แต่สร้างไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

  วันที่ 1 มิถุนายน 2500 นายมนัส วิไลรัตน์ ย้าย มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้ร่วมกับประชาชนและคหบดี จัดหาวัสดุก่อสร้าง

  และแรงงานทำการก่อสร้างอาคารเรียนต่อจนสำเร็จ ตลอดจนจัดหาโต๊ะนักเรียนคู่ จำนวน 100 ชุด จัดสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม

  และบ่อน้ำซึม ต่อมานายชั้ว แซ่ลิ้ม ได้บริจาคที่ดินเพิ่มอีก 6 ไร่เศษ รวมเป็นที่ดินที่บริจาคทั้งหมด 12 ไร่เศษ และเปลี่ยนชื่อ

  เป็นโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด เปิดทำการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  ปีการศึกษา 2508 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากทางราชการให้เปิดทำการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7

  โดย แบ่งการจัดการศึกษาออกเป็น 2 ระดับ คือระดับประถมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษาตอนปลายและได้รับงบประมาณ

  จากทาง ราชการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร 2 ชั้นแบบ 014 จำนวน 8 ห้องเรียน

  วันที่ 15 ตุลาคม 2514 นายสวัสดิ์ กลิ่นบัว มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และ ได้รับงบประมาณในการสร้างบ้านพักครู รั้วโรงเรียน

  พร้อมเปิดทำการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นเด็กเล็กอีกหนึ่งระดับ และในปีการศึกษา 2521 ได้เปลี่ยนแผนการศึกษาชาติ

  โรงเรียนจึงเปิดเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2522 เป็นต้นมา โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด เปิดการจัดการเรียนการสอน

  เมื่อเดือน พฤษภาคม 2549 โดยใช้ชื่อโรงเรียนบ้านหนองปลายทาง

  วันที่ 10 กรกฎาคม 2523 นายวีรชัย ผลิศักดิ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  พ.ศ. 2529 นายประเสริฐ ศิริไพฑูรย์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ สปช.105/2529 จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน

  พร้อม ทั้งได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาและได้รับงบประมาณเพื่อ ปรับปรุงโรงเรียนและสร้างห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ห้อง คือ

  1. ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด 20 ที่นั่ง

  2. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

  พ.ศ. 2540 โรงเรียนร่วมกับชุมชนจัดสร้างส้วม 1 หลัง 4 ที่ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

  พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ตามมาตรการเพิ่มค่าใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 181,500.- บาท

  ต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช.105/2529 จำนวน 2 ห้องเรียน

  วันที่ 1 ตุลาคม 2542 นายวิสาร คล่องนาวา มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

  วันที่ 2 ตุลาคม 2543 นายวิสาร คล่องนาวา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  วันที่ 14 พฤศจิกายน  2556  จนถึงปัจจุบัน นายณัฎฐ์ปพล  ชวนวัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด

  สภาพปัจจุบัน โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  เปิดทำการสอนในระดับ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 และระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:34 น.

โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-3264-6593 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ณัชพร ช่วยรอด โทรศัพท์: 081-0945794 อีเมล์: js_jutalak@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]