• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา 
  2. จัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  มีทักษะการแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  3. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยนำสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้อย่างหลากหลาย 
  4. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้เป็นครูมืออาชีพ
  5. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้สวยงาม ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการเรียนรู้
  6. ส่งเสริมให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของสถานศึกษา
  7. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น
  8. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

   

      เป้าหมาย

  1. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
  2. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  มีทักษะการแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  3. สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมทางการศึกษาหลากหลาย 
  4. ครูและผู้บริหารเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีความรู้ความสามารถในการสอนและการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดระดับดีขึ้นไป
  5. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขภายใต้แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ดี
  6. ชุมชนและภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  7. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
  8. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:34 น.

โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-32510515 อีเมล์: ืnkschool7180@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุภาวดี เอียดสี โทรศัพท์: 0836912163 อีเมล์: supawadeeeadsee@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]