โรงเรียนวัดกระดังงา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนวัดกระดังงา

   

                  โรงเรียนวัดกระดังงา ได้เปิดเรียนเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2472 ได้ตั้งชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล 2         (วัดกระดังงา) โดยใช้ศาลาโรงธรรมเป็นสถานที่เรียน มีนายเอื้อน  คมขำ เป็นครูใหญ่คนแรก ส่วนการสอนนั้นมี พระทอง พรหมสโร เจ้าอาวาสวัดกระดังงาขณะนั้น ได้ช่วยทำการสอน

                  พ.ศ.2475 พระครูอุดมปัญญาจารย์ ได้สร้างโรงเรียนเอกเทศ ภายในวัดกระดังงา 1 หลัง โดยสละเงินส่วนตัวของท่านประมาณ 1,300 บาท สร้างเสร็จแล้วมอบเป็นของราชการใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลขนอม 2 (วัดกระดังงาอุดมปัญญาจารย์) จนกระทั่งทางราชการได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า โรงเรียนวัดกระดังงา (อุดมปัญญาจารย์)

                  พ.ศ.2511 นายฝาก เมฆสุข ครูใหญ่ขณะนั้นเห็นว่า สภาพโรงเรียนเวลานั้น ได้สร้างมาหลายปีอยู่ในสภาพทรุดโทรมมาก และเป็นสถานที่คับแคบ จึงของงบประมาณทางราชการสร้างอาคารหลังใหม่ เป็นอาคารเรียนแบบ ป.1 ก. ราคา 140,000 บาท ในที่ดินวัดร้างเปิดใช้เมื่อปี 2512

                  พ.ศ.2521 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนถึง ป.6 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง แบบ ป.1 ก.3 ห้องเรียนราคา 180,000 บาท และโรงฝึกงาน 1 หลัง ราคาประมาณ 70,000 บาท   พ.ศ.2522 สร้างบ้านพักครู 1 หลัง ราคา 95,000 บาท โดยนายเศียร  นางอุไร  บริจาคที่ดิน 35    ตารางวา ใช้ก่อสร้าง พ.ศ.2523 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง 150,000 บาท

  โดยนายสุวิทย์ นางวัน ทองทับ บริจาคที่ดินสร้าง 65 ตารางวา

  พ.ศ.2529 นายเศียร  ทองใหญ่ ครูใหญ่ในขณะนั้นลาออกจากราชการ นายอนันต์     เผือกเนียม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  พ.ศ. 2532   นายอนันท์  เผือกเนียม  ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวเจดีย์หลวง  นายสมมาศ ทองร่วง  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหน้าด่าน  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2532  และวันที่  16  กรกฎาคม  พ.ศ.  2534 นายสมาศ  ทองร่วง  ย้ายไปรับตำแหน่งศึกษานิเทศน์  สปอ.  ขนอม 

  วันที่  21  ตุลาคม  พ.ศ.  2534  นายบุญเลิศ วีระพรกานต์ ตำแหน่งอาจารย์  1  ระดับ  5  โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม  สปอ.  หัวไทร  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  พ.ศ.  2535  ครูใหญ่และคณะครูได้สละเงินซ่อมบ่อน้ำฝน  แบบ  ฝ.33  เป็นจำนวนเงิน  4,000  บาท  (สี่พันบาทถ้วน)

  พ.ศ.  2537   เมื่อวันที่  1  ธันวาคม นายบุญเลิศ  วีระพรกานต์  ครูใหญ่  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่าจันทร์  สปอ. ขนอม  และนางสาวอาภรณ์ เมฆฉาย ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่  2  ธันวาคม  พ.ศ.  2537

  พ.ศ.  2538  นางอาภรณ์  เมฆฉาย  ย้ายไปรับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านนบพิตำ  สปก.     นบพิตำ  มอบให้นางผุสดี  เกตุชาติ  ตำแหน่งอาจารย์  2  ระดับ  6  โรงเรียนวัดกระดังงา  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ 

  วันที่  26  มกราคม  พ.ศ.  2539 นายสุนทร เพชรดี ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหมาก  สปอ.  ปากพนัง  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  วันที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2540 นายสุนทร  เพชรดี  ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านปากดวด  สปอ.  ท่าศาลา  มอบหมายให้นางวันดี  ทองทับ  ตำแหน่งอาจารย์  2  ระดับ  7  โรงเรียนวัดกระดังงารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

  วันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ.  2540  นายสุนทร  วุฒิษาคุณ  ตำแหน่งอาจารย์  2  ระดับ  6               โรงเรียนห้วยยูง  สปก.  พระพรหม  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดกระดังงา

  พ.ศ.  2545  นายโชคดี  ศรัทธากาล  อาจารย์  2  ระดับ  6  เข้ามาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดกระดังงา

  วันที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2546 นายโชคดี  ศรัทธากาล  ย้ายไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนบ้านยางโพรง 

  วันที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2546  นายอภินันท์  ศรีชาย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  8  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดกระดังงา

  วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2547  นางสาวนัยนา  ทองเสภี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดกระดังงา

  วันที่  13  พฤศจิกายน พ.ศ.2550  นายสมศักดิ์   เกษโร บรรจุเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระดังงา

  วันที่  26 ตุลาคม พ.ศ.2552  นายธีรพงษ์  นพเดช  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาฝ้าย  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระดังงา

  วันที่  22  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  นายวัฒนา ณ ชำนาญ ครูโรงเรียนวัดกระดังงา เข้ามาดำรงตำแหน่ง ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระดังา

  วันที่   1  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  นางศุภวรรณ  นาควงค์ ครูโรงเรียนบ้านแพรกกลาง เข้ามาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระดังงา 

  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายชัยพงศ์  รักษาวงศ์ ครูโรงเรียนขนอมพิทยา เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระดังงา จนถึงปัจจุบัน

  ปัจจุบันโรงเรียนวัดกระดังงา   เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีข้าราชการครู 2 คน พนักงานราชการ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  ครูจ้างสอน 3 คน  ครูผู้ทรงคุณค่า 1 คน นักการภารโรง 1 คน นักเรียน 70  คน                                                     


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-25 13:42:16 น.

โรงเรียนวัดกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: sch528042@pnst4.net
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกมลชนก ขันแข็ง โทรศัพท์: 0884501354 อีเมล์: ืnado_mas@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]