• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.      พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  ๒.      ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เข้าเรียนและการศึกษาต่อ

  ๓.      พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรม

  ๕.  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังจิตสำนึกของความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ๗. ส่งเสริมให้ครู และบุคลกรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ

  ๘. จัดระบบการบริหาร การจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  ๙.จัดกิจกรรมให้ชุมชนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญของการศึกษาและมีส่วนร่วมใน

  การพัฒนาสถานศึกษา

   

  เป้าประสงค์

  ๑.      ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา

  ๒.      ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพ

  ๓.      โรงเรียนมีการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรม

  ๕.  นักเรียนมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

  ๗. ครูและบุคลกรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพทุกคน

  ๘. โรงเรียนมีระบบการบริหาร การจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  ๙.จัดกิจกรรมให้ชุมชนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญของการศึกษาและมีส่วนร่วมใน

  การพัฒนาสถานศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-15 14:29:27 น.

โรงเรียนบ้านวัดใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 528040 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายพราสันต์ การดี โทรศัพท์: 0839064791 อีเมล์: parasun2000@yahoo.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]