โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ)      ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง    อำเภอขนอม                

    จังหวัดนครศรีธรรมราช   รหัสไปรษณีย์    80210 โทรศัพท์   075-450010     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช   เขต  4      เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1    ถึงระดับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีเขตพื้นที่บริการ  2  หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2ตำบลควนทอง  อำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ประวัติโรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)

                  สาเหตุที่ได้จัดตั้งโรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)

                                  เกิดจากความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นหมู่ที่ ๑,๒ ตำบลควนทอง    อำเภอขนอม ต้องการให้ลูกหลานได้เข้าเรียน ซึ่งในขณะนั้นท้องที่กันดาร ไม่มีการคมนาคม ต้องเดินทางไกล ยากแก่การส่งบุตรหลานเข้าเรียน จึงได้ร่วมมือกันจัดสร้างโรงเรียนขึ้น โดยมีพระละมัยอุปเนมิโส เป็นผู้ดำเนินการ

                  เหตุที่ได้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)

                                  ได้ตั้งชื่อตามสถานที่ ที่เรียกว่าบ้านควนทอง เพราะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีดินเป็นสีแดง และประชาชนในหมู่ที่๑, ๒ ตำบลควนทอง อำเภอขนอม เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง ตลอดจนอุทิศที่ดินให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน

                  ผู้ริเริ่มก่อตั้ง

                                  ด้วยความร่วมมือของประชาชน ในท้องที่หมู่ที่ 1,2   ตำบลควนทอง อำเภอขนอม โดยมีพระละมัย อุปเนมิโส    เป็นผู้ดำเนินการจัดหาเงิน และวัสดุอุปกรณ์ ในการสร้าง อาคาเรียนชั่วคราว ในที่ดินที่ประชาชนอุทิศให้ พร้อมเสียสละเงินซื้อวัสดุจัดสร้าง แต่เดิมเนื้อที่สร้างโรงเรียนควนทอง(ประชาอุทิศ ) ให้ เพื่อสร้างวัด จำนวน 15 ไร่  ในท้องที่หมู่ที่๑ (ใกล้ตลาดน้ำโฉ ปัจจุบัน)  ตำบลควนทอง อำเภอขนอม และทางราชการได้ส่งนายเจตต์  ใจรักษ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 4  พฤษภาคม  2513  มีครูรวม 3  คน

                                 

   

   

  ต่อมานายวัฒนา  สุจริตจิต  นายอำเภอขนอม   ได้มาประชุมราษฎร  หมู่ที่ 1,2                 ตำบลควนทอง และหมู่ที่๖ ตำบลท้องเนียน  เรื่องการย้ายโรงเรียน ไปสร้างในที่แห่งใหม่ ซึ่งนายหยก  เอี่ยมวัชรินทร์  ได้อุทิศที่ดินจำนวน8 ไร่ เนื่องจากโรงเรียนเดิมยากแก่การปรับปรุงพัฒนา   ราษฎรจึงมีมติให้มาสร้างที่ใหม่ โดยการเรื้อถอนอาคารเรียนชั่วคราว มาสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  เมื่อวันที่ 25  กรกฎาคม 2517 และในปีนี้ได้รับประมาณดังนี้

                  -  อาคารเรียนแบบ ป.1 ก     3 ห้องเรียน จำนวน 1  หลัง

                  - ปีงบประมาณ 2522 ได้รับงบประมาณอาคารเรียนแบบป.1 ก 1  หลัง 4  ห้องเรียน และส้วม 1  หลัง                        - บ้านพักครูแบบสามัญ จำนวน 1 หลัง

                                  ต่อมาปี พ.ศ.2520  นายสมเจตต์  ใจรักษ์  ลาศึกษาต่อ นายเดโช  อังคณานนท์ มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

                  วันที่ 10 มิถุนายน 2523  ทางราชการส่งนายนุกูล  พัดชู  มารักษาการแทนในตำแหน่งครูใหญ่

                  วันที่ 1  มิถุนายน 2524   นายสมเจตต์   ใจรักษ์ กลับจากศึกษาต่อ

                  ปีการศึกษา 2525  ได้รับงบประมาณ ในการสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ 202/26  จำนวน 1 หลัง วันที่ 23 พฤษภาคม 2526  นายสมเจตต์   ใจรักษ์  ได้ไปช่วยราชการที่วิทยาลัยพละศึกษาจังหวัดยะลา นางแน่งน้อย  รัตนา  รักษาราชการแทนในตำแหน่งครูใหญ่

                  วันที่ 8  พฤษภาคม 2527  นายจำรูญ  เกิดดำ  ได้รับคำสั่งย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                  วันที่ 2 ตุลาคม 2542  นายจำรูญ  เกิดดำ  เกษียณอายุราชการ และนายไตรรัตน์  ล่ำสวย รักษาราชการแทนในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                  วันที่ 2  ตุลาคม 2542  นายวิชาญ    ทองนุ่ม  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                  วันที่ 1  พฤศจิกายน 2552  นางสาวนัยนา  ทองเสภี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระดังงา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

                  วันที่ 8 มีนาคม  2552  นางสาววิมล  นาวารัตน์  ครู คศ. 3 วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนสิชลประชาสรรค์   ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                  ปัจจุบันนายโกวิทย์  บุญสุข เป็นผู้บริหาร โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)

                  ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 99  คน   ข้าราชการครู  6  คน   ลูกจ้าง จำนวน 2 คน

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:27:10 น.

โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075845238 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อุบลพรรณ ผิวงาม โทรศัพท์: 0936390634 อีเมล์: intarat2532@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]