โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจของโรงเรียน

   

                      พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีความพร้อมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ผู้เรียนมีสุขภาพดี ประพฤติดีมี        ความรู้คู่คุณธรรม   พัฒนาตนเป็นพลเมืองดี ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  ส่งเสริมพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้

  เป้าประสงค์

   

  ๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมด้านร่างกาย สังคม สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ

  ๒. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยรัก  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา

  ๓. ผู้เรียนมีความเป็นไทย  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ๔. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

  ๕. ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สนใจค้นคว้าทดทองทางวิทยาศาสตร์

  ๖. ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียน  เพื่อการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

  ๗. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:27:10 น.

โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075845238 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อุบลพรรณ ผิวงาม โทรศัพท์: 0936390634 อีเมล์: intarat2532@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]