โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •                                                                                                                       วิสัยทัศน์

   โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีความพร้อมทางพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  สู่มาตรฐานสากล  มีสุขภาพดี  ดำรงตนอย่างมีความสุข เป็นคนดี  มีคุณธรรม  บนพื้นฐานความเป็นไทย

   โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีความพร้อมทางพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  สู่มาตรฐานสากล  มีสุขภาพดี  ดำรงตนอย่างมีความสุข เป็นคนดี  มีคุณธรรม  บนพื้นฐานความเป็นไทย

  ปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

   

            สุขภาพดี    รักษ์ความเป็นไทย  มีวินัย   ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

            โรงเรียนได้กำหนดปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนไว้ว่า “ สุขภาพดี    รักษ์ความเป็นไทย  มีวินัย   ใฝ่รู้ใฝ่เรียน” ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของชาติ ที่มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะทั้งทางด้านพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและพละศึกษา และปรัชญาการศึกษาสากล ด้านพุทธพิสัย จิตนิสัย ทักษะพิสัย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:27:10 น.

โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075845238 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อุบลพรรณ ผิวงาม โทรศัพท์: 0936390634 อีเมล์: intarat2532@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]