• BCU NEWS ON TV
 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านชะอวด  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลท่าเสม็ด 1 (วัดท่าเสม็ด)  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ.2465  นายอำเภอร่อนพิบูลย์เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง  ปลัดกิ่งอำเภอชะอวด เป็นผู้อุปการะ  และมีนายเนื่อง  คาวินพฤกษ์  เป็นครูใหญ่คนแรก

            วันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ.2480  ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งใหม่ในที่ราชพัสดุ  ใกล้ที่ว่าการกิ่งอำเภอชะอวด  มีพื้นที่ประมาณ  20  ไร่  และยังคงใช้ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลท่าเสม็ดอยู่  เพราะเป็นสาขาของโรงเรียนวัดท่าเสม็ด  ใช้อาคารโรงภาพยนตร์ของนายแปลก  ศิริกุล  อาคารสร้างด้วยไม้  เสากลม  หลังคาสังกะสี พื้นดินไม่มีฝากั้น

            วันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2487  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น“โรงเรียนประชาบาลตำบลชะอวด”ทั้งนี้เพื่อสอดคล้องกับนามตำบล

            ปี พ.ศ. 2493  มีนักเรียน  253  คน  ครู  5  คน  นายถวิล  บุญวงศ์  เป็นครูใหญ่

            ปี พ.ศ. 2494  นายถวิล  บุญวงศ์  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดดอนมะปราง ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายไสว  ยอดศรี  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน

            ปี พ.ศ. 2495  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนบ้านชะอวด”  (โรงเรียนประจำกิ่ง)

            วันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2496  ทางราชการได้ยกฐานะกิ่งอำเภอชะอวด  เป็นอำเภอชะอวด 

  โรงเรียนบ้านชะอวด  (โรงเรียนประจำกิ่ง)  จึงได้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านชะอวด”  จนถึงปัจจุบัน

            ปี พ.ศ. 2498  มีนักเรียน 409  คน  ครู 8  คน ภารโรง  1  คน ทางราชการได้ย้าย  นายไสว  ยอดศรี  ไปทำงานในแผนกศึกษาอำเภอ  และแต่งตั้ง  นายสุพจน์  เพชรขำ  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านลานนา  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนปี พ.ศ. 2499  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  สร้างอาคารเรียนแบบสามัญ  003 (ไม่เต็มรูปแบบ)  คือสร้าง  5  ห้องเรียน  ในวงเงิน  125,000  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  สร้างเสร็จและใช้เป็นที่เรียนได้ในปี  พ.ศ. 2500

            ในปีนี้ทางราชการได้ขยายประถม  เรียกว่าโรงเรียนสามัญ  สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หลักสูตร  3  ปี  รับนักเรียนจบชั้น  ป.4  ไม่บังคับเรียน  ต้องเสียค่าบำรุงการศึกษา  ต่อมาได้รับงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนในที่ดินซึ่งประชาชนบริจาค  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือบริเวณหน้าสถานีรถไฟชะอวด  เมื่อสร้างเสร็จจึงได้ย้ายไปเรียนที่สร้างใหม่  เมื่อ พ.ศ. 2501   ส่วนโรงเรียนนี้คงเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ต่อไปตามเดิม  และทางราชการได้กำหนดให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างของอำเภอ

            ปี พ.ศ. 2502  ทางราชการได้ย้าย  นายสุพจน์  เพชรขำ  ไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนสามัญและได้แต่งตั้ง  นางสาวเสงี่ยม  ไชยสงคราม  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

            ปี พ.ศ. 2508  ได้ย้ายนางสาวเสงี่ยม  ไชยสงคราม  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่วัดรักขิตวัน  และแต่งตั้งนายประวิทย์  ทองศรีนุ่น  ครูใหญ่โรงเรียนวัดรักขิตวัน  มาดำรงตำแหน่งแทน

            ปี พ.ศ. 2510  ทางราชการได้แต่งตั้งสับเปลี่ยน  นายประวิทย์  ทองศรีนุ่น  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดรักขิตวัน  และย้าย  นางสาวเสงี่ยม  ไชยสงครามกลับมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านชะอวด  อีกครั้ง

  ปี พ.ศ. 2515  ทางราชการได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตร  และขยายชั้นประถมตอนปลายจากชั้นประถมปีที่ 5  จนถึงประถมปีที่ 7  ในลักษณะไม่บังคับ

            ปี พ.ศ. 2518  โรงเรียนประสบอุทกภัยอย่างหนัก  อาคารชั่วคราวสร้างเมื่อ พ.ศ. 2500–2503

  ใช้เป็นห้องประชุมถูกน้ำพาฝาผนังไปทั้งแถบ  พัสดุครุภัณฑ์สูญหายจำนวนมาก

            ปี พ.ศ. 2521  กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรขยายการศึกษาภาคบังคับ เป็น 6 ปี  จึงเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6

            ปี พ.ศ. 2528  ได้เปิดสอนเด็กเล็กในงบประมาณ 1 ห้องเรียน  และนอกงบประมาณ 2 ห้องเรียน  ปีนี้ได้จัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านชะอวด  นางสาวเสงี่ยม  ไชยสงคราม  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ริเริ่มจัดหาทุนจดทะเบียนครั้งแรก  130,000  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

            เดือนกันยายน  2529  นางสาวเสงี่ยม  ไชยสงคราม  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายสวัสดิ์  ชฎาภรณ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนร่อนพิบูลย์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวดแทน

            เดือนกันยายน  2531นายสวัสดิ์ ชฎาภรณ์  เกษียณอายุราชการ ทางราชการได้แต่งตั้งนายวิจิตร  ฤทธิมนตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนควนดินแดง  มิตรภาพที่ 173  มาดำรงตำแหน่งแทน  ตั้งแต่วันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ. 2531

            ปี พ.ศ. 2534ได้งบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.206/26เป็นเงิน  1,640,000  บาท  (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2535

            เดือนกันยายน  พ.ศ. 2537  นายวิจิตร  ฤทธิมนตรี  เกษียณอายุราชการ  ทางราชการได้แต่งตั้งนายจำนง  จงบุรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173  มาดำรงตำแหน่งแทน  ตั้งแต่วันที่  17  มกราคม  2538   ในปีนี้  ครู  อาจารย์  กรรมการศึกษา  ตลอดถึงผู้ปกครองนักเรียนช่วยกันบริจาคเงิน  วัสดุต่าง ๆ สร้างกำแพงโรงเรียน  มีความยาว 353  เมตร   คิดเป็นเงิน  250,000  บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

            เดือนกันยายน พ.ศ.2538 นายจำนง  จงบุรี เกษียณอายุราชการทางราชการได้ตั้งแต่นายเขียน ชูแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้เสียบ  มาดำรงตำแหน่งแทนตั้งแต่วันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2538

            เดือนกันยายน  พ.ศ. 2540  นายเขียน  ชูแก้ว  เกษียณอายุราชการ   ทางราชการได้แต่งตั้ง

  นายอำนวย  อนันทนุพงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้เสียบ  มาดำรงตำแหน่งแทน  ตั้งแต่วันที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2540  ตามคำสั่ง  689/2540  ลงวันที่  5  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2540

            เดือนเมษายน  พ.ศ. 2542  นายอำนวย  อนันทนุพงศ์ไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพรหมอำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามหนังสือสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด  นครศรีธรรมราช  ที่ 210/2542  ลงวันที่  12  เมษายน  พ.ศ. 2542  และนางสุดา  จงบุรี  ผู้ช่วยผู้อำนวยกาโรงเรียนบ้านชะอวด  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวด  จนถึงวันที่  17  มิถุนายน  พ.ศ. 2542  ทางราชการได้ย้าย  นายมนตรี  เศวตคาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน

            ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  ดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินบริจาคในบางส่วน  กิจการของโรงเรียนได้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ  ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ  และวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2544  ทางราชการกำหนดให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  วันที่  16  พฤษภาคมพ.ศ. 2544  เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (เตรียมกับการเป็นเครือข่ายนำร่องใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2544)

            เดือนกันยายน  พ.ศ. 2544  นายมนตรี  เศวตคาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เกษียณอายุราชการ   นายธวัช  ทองนุ่น  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวดได้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวด  จนถึงวันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2544  และในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องการศึกษาภาคบังคับ  9  ปี  ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีโรงเรียนจำนวน  3  โรงเรียน  1.โรงเรียนบ้านชะอวด  2.  โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ  3.โรงเรียนวัดท่ายาง

            นายสนอง  นาคกราย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเงิน  ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวด  ต่อไป  ตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่ 622/2544  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2544

            วันที่  16  พฤษภาคม พ.ศ. 2545  โรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  ในชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และมัธยมศึกษาปีที่ 1

            เดือนกันยายน พ.ศ. 2551  นายสนอง  นาคกราย  เกษียณอายุราชการ  ทางราชการได้แต่งตั้ง 

  นายปริญญา  เณรานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์  ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  บ้านชะอวด  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3  ที่ 434/2551  ลงวันที่  22  ธันวาคม  พ.ศ. 2551

            ประชาชนให้ความเชื่อถือทั้งในเขตบริการและนอกเขตบริการ  นิยมส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน  ซึ่งเป็นผลมาจากผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนอยู่ในระดับสูง  นักเรียนที่จบประถมศึกษาปีที่ 6  ได้ศึกษาต่อร้อยละ 100ตั้งแต่ปีการศึกษา  2550  จนถึงปัจจุบัน

  ปี พ.ศ. 2554  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ( 4 ชั้น 18 ห้องเรียน ) จึงช่วยให้โรงเรียนมีห้องเรียนเพียงพอ และยังได้พัฒนาเป็นห้องศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เช่นห้องภาษาไทย ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องคณิตศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์จำนวน 2ห้อง  ห้องสังคมศึกษา  การงานอาชีพ  ห้องพัฒนาผู้เรียนและห้องอาเซียนโซน รวมทั้งยังได้จัดเป็นห้องรับประทานอาหารกลางวันเพิ่มเติมให้กับนักเรียนด้วย

  วันที่  30  กันยายน  2556 นายปริญญา  เณรานนท์  เกษียณอายุราชการ  ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายอำพล   เพ็ญตระการผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวด ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 ที่ 485/2556  ลงวันที่  6  พฤศจิกายน   2556  โรงเรียนได้มีการจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านชะอวดเป็นครั้งแรกและมีการกำหนดให้ปีการศึกษา 2557  เป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านชะอวด  มีการจัดตั้งกลุ่มนโยบายและแผนเพิ่มอีกภารกิจและมีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU)  กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชและโครงการฝึกประสบการณ์นักศึกษาฝึกสอน  ในปีการศึกษา  2557  โรงเรียนบ้านชะอวดได้พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อรองรับการศึกษาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

  ปีการศึกษา  2558  เป็นปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของโรงเรียนบ้านชะอวดโรงเรียนบ้านชะอวด ได้เปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  Mini  English  Programs (MEP) เป็นปีแรกได้รับความสนใจจากชุมชนและผู้ปกครอง  ส่งบุตรหลานเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ในหลักสูตรนี้  จำนวน29  คน  นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่อง  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  3   เพื่อให้ดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการเวลาเรียน  กิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” และได้ดำเนินการไปตามหลักการและ Roadmap  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งจะจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (Group Process) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (Project-Base Learning) เรียนรู้จากกิจกรรมการปฏิบัติจริงและจากประสบการณ์ตรง ในปีการศึกษานี้  ยังได้เสนอชื่อนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลนักเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2558  และผ่านการประเมินได้เป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่ และนอกจากนั้นยังได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ระดับทอง 

  ปีการศึกษา  2559  ปีแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านชะอวดนักเรียนออกเขียนได้  ร้อยละ 100  โรงเรียนบ้านชะอวดได้เปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  Mini  English  Programs (MEP) เป็นปีที่สองได้รับความสนใจจากชุมชนและผู้ปกครอง  ส่งบุตรหลานเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2  ในหลักสูตรนี้เพิ่มมากขึ้น  ในปีการศึกษานี้นักเรียนได้เป็นตัวแทนการแข่งขันทักษะระดับประเทศ 2  รายการ คือ การคัดลายมือ ภาษาไทย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  และโครงงานคณิตศาสตร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ด้วย   

  ปีการศึกษา  2560  เป็นปีแห่งการพัฒนาการเรียนรู้และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านชะอวด  การยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านชะอวด  มีการจัดตั้งฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศให้สะดวก  รวดเร็วมากขึ้น

  โรงเรียนบ้านชะอวดได้เปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  Mini  English  Programs (MEP) เป็นปีที่สามได้รับความสนใจจากชุมชนและผู้ปกครอง  ส่งบุตรหลานเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3  ในหลักสูตรนี้อย่างต่อเนื่อง  ในปีการศึกษานี้นักเรียนได้เป็นตัวแทนการแข่งขันทักษะระดับประเทศ 4  รายการ คือ การแข่งขันสวดมนต์แปล ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันGSP   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตามได้รับรางวัลระดับเข้าร่วมแข่งขัน ด้วย   

   นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  สนับสนุนวงเงิน    1,900,000  บาท  ใช้เป็นห้องเกียรติคุณและหอสมุด  มีการจัดสร้างอาคารเรียน 318ล/55-ก  จำนวน 18 ห้องเรียน  วงเงิน  21,970,000 บาท  ใช้เพื่อเป็นอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ  โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดสร้างโรงฝึกงาน  ด้วยงบประมาณ  1,750,000  บาท  โดยการสนับสนุนจากสโมสรโรตารี่ไลออนส์  310 ปี  มีการปรับปรุงคูระบายน้ำและทางเข้าขอบสนามฟุตบอลและสร้างหลังคาทางเข้าด้วยเงินงบประมาณช่วยเหลืออุทกภัย  เป็นเงิน 2,038,000  บาท  คณะครูและบุคลากรร่วมกันสมทบทุนสร้างโรงจอดรถ  วงเงิน  390,000  บาท  และสโมสรโรตารี่โพธิ์เสด็จ  ได้สนับสนุนโรงผลิตน้ำดื่มสะอาดแก่นักเรียน วงเงิน 240,000 บาท 

  โรงเรียนได้ทำการวางศิลาฤกษ์อาคารโรงอาหาร  แบบ 101/27 พิเศษ  2 ชั้น  วงเงิน 9,800,000 บาท  เมื่อวันอังคาร ที่ 20  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา  09.39 น.

  ปีการศึกษา  2560  นับเป็นปีแห่งการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล  ทำให้โรงเรียนบ้านชะอวดมีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกด้าน 

  ปีการศึกษา 2561 “ ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านชะอวด” ทำให้โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการศึกษา ผลการสอบโอเนตประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นทุกรายวิชา และสูงกว่าระดับประเทศ มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็มในรายวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 7 คน รายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน

            การสร้างอาคารโรงอาหาร แบบ 101/27 พิเศษ 2 อยู่ในขั้นกำลังดำเนินการและกำลังจะดำเนินการแล้วเสร็จในภาคเรียนที่ 1/2562  โรงเรียนได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง วงเงิน 687,280 บาท สั่งจ้าง ณ วันที่ 7 กันยายน 2561-13 กุมภาพันธ์ 2562

  บาท สั่งจ้าง ณ วันที่ 7 กันยายน 2561-13 กุมภาพันธ์ 2562

  ปีการศึกษา 2562  ปีแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านชะอวดโดยการบริหารของ ท่านผู้อำนวยการอำพล  เพ็ญตระการ  มีผลงานความสำเร็จหลายด้าน  รอบด้าน  โดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในความสำเร็จ เช่น 

  - ด้านคุณภาพผู้เรียน

  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้คะแนนการอ่านคิดเป็นร้อยละ 72.90 (สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 2.24)

  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนการสอบ NT คิดเป็นร้อยละ 58.60 (สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 12.90)

  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนการสอบโอเนต คิดเป็นร้อยละ 40.90 (สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 2.91)

  - ด้านคุณภาพสถานศึกษา  ได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

  นครศรีธรรมราช เขต 3  เป็นสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 64  ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 6-8 มกราคม 2563  และความสำเร็จสูงสุดคือการเข้ารับการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ประจำปี 2562 และคาดว่าน่าจะได้รับการประกาศรายชื่อ ได้เป็น “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2562”

                      - ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ ได้รับรางวัล ได้เข้ารับการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน  ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่IQA AWARDS  และ รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร HAPPINESSHELTH LITTERATE SCHOOL

                      - ด้านคุณภาพครูผู้สอน  ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข (สสส.)   ครูจรรยาบรรณดีเด่น  และเกียรติบัตรธรรมศึกษาระดับอุดมศึกษา (ตรี/โท/เอก)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-05-21 20:34:11 น.

โรงเรียนบ้านชะอวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075381334 อีเมล์: banchauat@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วงศ์ธวัช สงเทพ โทรศัพท์: 075381334 อีเมล์: wongtawat.bank@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]