• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านชะอวด  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลท่าเสม็ด 1 (วัดท่าเสม็ด)  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ.2465  นายอำเภอร่อนพิบูลย์เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง  ปลัดกิ่งอำเภอชะอวด เป็นผู้อุปการะ  แนะมีนายเนื่อง  คาวินพฤกษ์  เป็นครูใหญ่คนแรก

                  วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.2480  ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งใหม่ในที่ราชพัสดุ  ใกล้ที่ว่าการกิ่งอำเภอชะอวด  มีพื้นที่ประมาณ  20  ไร่  และยังคงใช้ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลท่าเสม็ดอยู่  เพราะเป็นสาขาของโรงเรียนวัดท่าเสม็ด  ใช้อาคารโรงภาพยนตร์ของนายแปลก  ศิริกุล  อาคารสร้างด้วยไม้  เสากลม  หลังคาสังกะสี  พื้นดินไม่มีฝากัน

                  วันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2487  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนประชาบาลตำบลชะอวด”ทั้งนี้เพื่อสอดคล้องกับนามตำบล

                  ปี พ.ศ. 2493  มีนักเรียน  253  คน  ครู  5  คน  นายถวิล  บุญวงศ์  เป็นครูใหญ่

                  ปี พ.ศ. 2494  นายถวิล  บุญวงศ์  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดดอนมะปราง  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายไสว  ยอดศรี  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน

                  ปี พ.ศ. 2495  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนบ้านชะอวด”  (โรงเรียนประจำกิ่ง)

                  วันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2496  ทางราชการได้ยกฐานะกิ่งอำเภอชะอวด  เป็นอำเภอชะอวด  โรงเรียนบ้านชะอวด  (โรงเรียนประจำกิ่ง)  จึงได้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านชะอวด”  จนถึงปัจจุบัน

                  ปี พ.ศ. 2498  มีนักเรียน 409  คน  ครู 8  คน  ภารโรง  1  คน  ทางราชการได้ย้าย  นายไสว  ยอดศรี  ไปทำงานในแผนกศึกษาอำเภอ  และแต่งตั้ง  นายสุพจน์  เพชรขำ  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านลานนา  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

                  ปี พ.ศ. 2499  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  สร้างอาคารเรียนแบบสามัญ  003 (ไม่เต็มรูปแบบ)  คือสร้าง  5  ห้องเรียน  ในวงเงิน  125,000  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  สร้างเสร็จและใช้เป็นที่เรียนได้ในปี  พ.ศ. 2500

                  ในปีนี้ทางราชการได้ขยายประถม  เรียกว่าโรงเรียนสามัญ  สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หลักสูตร  3  ปี  รับนักเรียนจบชั้น  ป.4  ไม่บังคับเรียน  ต้องเสียค่าบำรุงการศึกษา  ต่อมาได้รับงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนในที่ดินซึ่งประชาชนบริจาค  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือบริเวณหน้าสถานีรถไฟชะอวด  เมื่อสร้างเสร็จจึงได้ย้ายไปเรียนที่สร้างใหม่  เมื่อ พ.ศ. 2501   ส่วนโรงเรียนนี้คงเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ต่อไปตามเดิม  และทางราชการได้กำหนดให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างของอำเภอ

                  ปี พ.ศ. 2502  ทางราชการได้ย้าย  นายสุพจน์  เพชรขำ  ไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนสามัญและได้แต่งตั้ง  นางสาวเสงี่ยม  ไชยสงคราม  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

                  ปี พ.ศ. 2508  ได้ย้ายนางสาวเสงี่ยม  ไชยสงคราม  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่วัดรักขิตวัน  และแต่งตั้งนายประวิทย์  ทองศรีนุ่น  ครูใหญ่โรงเรียนวัดรักขิตวัน  มาดำรงตำแหน่งแทน

                  ปี พ.ศ. 2510  ทางราชการได้แต่งตั้งสับเปลี่ยน  นายประวิทย์  ทองศรีนุ่น  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดรักขิตวัน  และย้าย  นางสาวเสงี่ยม  ไชยสงครามกลับมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านชะอวด  อีกครั้งหนึ่ง

                  ปี พ.ศ. 2515  ทางราชการได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตร  และขยายชั้นประถมตอนปลายจากชั้นประถมปีที่ 5  จนถึงประถมปีที่ 7  ในลักษณะไม่บังคับ

                  ปี พ.ศ. 2518  โรงเรียนประสบอุทกภัยอย่างหนัก  อาคารชั่วคราวสร้างเมื่อ พ.ศ. 2500 – 2503     ใช้เป็นห้องประชุมถูกน้ำพาฝาผนังไปทั้งแถบ  พัสดุครุภัณฑ์สูญหายจำนวนมาก

                  ปี พ.ศ. 2521  กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรขยายการศึกษาภาคบังคับ เป็น 6 ปี  จึงเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6

                  ปี พ.ศ. 2528  ได้เปิดสอนเด็กเล็กในงบประมาณ 1 ห้องเรียน  และนอกงบประมาณ 2 ห้องเรียน  ปีนี้ได้จัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านชะอวด  นางสาวเสงี่ยม  ไชยสงคราม  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ริเริ่มจัดหาทุนจดทะเบียนครั้งแรก  130,000  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

                  เดือนกันยายน  2529  นางสาวเสงี่ยม  ไชยสงคราม  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายสวัสดิ์  ชฎาภรณ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนร่อนพิบูลย์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวดแทน

                  เดือนกันยายน  2531  นายสวัสดิ์  ชฎาภรณ์  เกษียณอายุราชการ  ทางราชการได้แต่งตั้งนายวิจิตร  ฤทธิมนตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนควนดินแดง  มิตรภาพที่ 173  มาดำรงตำแหน่งแทน  ตั้งแต่วันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ. 2531

                  ปี พ.ศ. 2534  ได้งบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.206/26  เป็นเงิน  1,640,000  บาท  (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2535

                  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2537  นายวิจิตร  ฤทธิมนตรี  เกษียณอายุราชการ  ทางราชการได้แต่งตั้งนายจำนง  จงบุรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนควนดินแดง  มิตรภาพที่ 173  มาดำรงตำแหน่งแทน  ตั้งแต่วันที่  17  มกราคม  2538   ในปีนี้  ครู  อาจารย์  กรรมการศึกษา  ตลอดถึงผู้ปกครองนักเรียนช่วยกันบริจาคเงิน  วัสดุต่าง ๆ สร้างกำแพงโรงเรียน  มีความยาว 353  เมตร   คิดเป็นเงิน  250,000  บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

                  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2538  นายจำนง  จงบุรี  เกษียณอายุราชการ  ทางราชการได้ตั้งแต่นายเขียน  ชูแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้เสียบ  มาดำรงตำแหน่งแทนตั้งแต่วันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2538

                  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2540  นายเขียน  ชูแก้ว  เกษียณอายุราชการ   ทางราชการได้แต่งตั้งนายอำนวย  อนันทนุพงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้เสียบ  มาดำรงตำแหน่งแทน  ตั้งแต่วันที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2540  ตามคำสั่ง  689/2540  ลงวันที่  5  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2540

                  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2542  ไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพรหม  อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามหนังสือสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด  นครศรีธรรมราช  ที่ 210/2542  ลงวันที่  12  เมษายน  พ.ศ. 2542  และนางสุดา  จงบุรี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวด  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวด  จนถึงวันที่  17  มิถุนายน  พ.ศ. 2542  ทางราชการได้ย้าย  นายมนตรี  เศวตคาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแหยง (ภูเก็ตราษฎร์อุทิศ)  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน

                  ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  ดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินบริจาคในบางส่วน  กิจการของโรงเรียนได้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ  ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ  และวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2544  ทางราชการกำหนดให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  วันที่  16  พ.ศ. 2544  เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (เตรียมกับการเป็นเครือข่ายนำร่องใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2544)

                  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2544  นายมนตรี  เศวตคาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เกษียณอายุราชการ   นายธวัช  ทองนุ่น  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวดได้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวด  จนถึงวันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2544  และในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องการศึกษาภาคบังคับ  9  ปี  ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีโรงเรียนจำนวน  3  โรงเรียน  1.โรงเรียนบ้านชะอวด  2.  โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ  3.โรงเรียนวัดท่ายาง

                  นายสนอง  นาคกราย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเงิน  ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวด  ต่อไป  ตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่ 622/2544  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2544

                  วันที่  16  พฤษภาคม พ.ศ. 2545  โรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  ในชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และมัธยมศึกษาปีที่ 1

                  เดือนกันยายน พ.ศ. 2551  นายสนอง  นาคกราย  เกษียณอายุราชการ  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายปริญญา  เณรานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์  ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวด  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3  ที่ 434/2551  ลงวันที่  22  ธันวาคม  พ.ศ. 2551

                  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านชะอวด  มีความก้าวหน้าทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ  ด้านปริมาณมีนักเรียน  1,400  คน  ครู  50  คน  พนักงานราชการ 1 คน  ครูอัตราจ้าง  2  คน   ลูกจ้างชั่วคราว  2  คน  พนักงานบริการ  2  คน  ลูกจ้างชั่วคราวแทนพนักงานบริการ  2  คน  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

                  ประชาชนให้ความเชื่อถือทั้งในเขตบริการและนอกบริการ  นิยมส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน  ซึ่งเป็นผลมาจากผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนอยู่ในระดับสูง  นักเรียนที่จบประถมศึกษาปีที่ 6  ได้ศึกษาต่อ  ร้อยละ 100  ปีการศึกษา 2550 , 2551 , 2552, 2553

                                  ปี พ.ศ. 2554  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ( 4 ชั้น 18 ห้องเรียน ) จึงช่วยให้โรงเรียนมีห้องเรียนเพียงพอ และยังได้พัฒนาเป็นห้องศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เช่นห้องภาษาไทย ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องคณิตศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์จำนวน 2ห้อง  ห้องสังคมศึกษา  การงานอาชีพ  ห้องพัฒนาผู้เรียนและห้องอาเซี่ยนโซน รวมทั้งยังได้จัดเป็นห้องรับประทานอาหารกลางวันเพิ่มเติมให้กับนักเรียนด้วย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-23 09:37:40 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอำพล เพ็ญตระการ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนิธินาถ ยังชู

 • นางสาวโสรยา ศรีสุขใส

 • ถวายพระพร ร.10
 • วิดีทัศน์/วีดิโอ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

20,783
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านชะอวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075381334 อีเมล์: banchauat@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วงศ์ธวัช สงเทพ โทรศัพท์: 075381334 อีเมล์: wongtawat.bank@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]