• BCU NEWS ON TV
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • โรงเรียนบ้านชะอวด  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการของสถานศึกษาของโรงเรียน  จำนวน  15  คน  ซึ่งมาจากบุคลากรต่าง ๆ ในชุมชนได้ร่วมปรึกษาหารือในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ประกอบด้วย

  ที่

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  1

  นายประสงค์  นิ่มเรือง

  ประธานกรรมการ

  2

  นายบดินทร์  เกตุกัณหา

  ผู้แทนครู

  3

  นายปรีชา  ปราบอักษร

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  4

  นายโสภณ  ยมพมาศ

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  5

  นายเล็ก  สุขเนาวรัตน์

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  6

  พระครูสังฆรักษ์ปรีชา อธิโต

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  7

   นายธีระ  หนูช่วย

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  8

   นายมงคล  หิรัญกิจรังษี

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  9

  นายกวีวัฒน์  คงพงศา

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  10

  นายบรรจง  ทวยเดช

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  11

  นางปานจันท์  คงแก้ว

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  12

  นายสมใจ  ทักสิน

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  13

   นายพิษณุ  มากคง

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  14

  นายวิเชียร  คงเทพ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  15

  ว่าที่ร้อยตรี ดร.พินิจสังสัพพันธ์

  กรรมการ/เลขานุการ

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-05-21 20:34:11 น.

โรงเรียนบ้านชะอวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075381334 อีเมล์: banchauat@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วงศ์ธวัช สงเทพ โทรศัพท์: 075381334 อีเมล์: wongtawat.bank@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]