• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ให้ได้มาตรฐานโดยมีจุดเน้นพัฒนาระบบบริหารเชิงคุณภาพ  PDCA 

            2. พัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล (World Class Standard) 

            3. จัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

            4. พัฒนาสถานศึกษาเป็นโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด

            5. พัฒนาสถานศึกษาในด้านภูมิทัศน์ ห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ ให้มีความพร้อมและเพียงพอ

            6.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

            7. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
  อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และมีค่านิยม 12 ประการมี       

            8. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะพื้นฐาน และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

            9. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความ

            10. พัฒนาผู้เรียน ให้มีความตระหนัก ในการอนุรักษ์ ความเป็นไทย ทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อม

            11. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยยึดหลักปรัชญา
  ของเศรษฐกิจพอเพียง

            12. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

            13. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศในด้านอัจฉริยภาพ

            14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา

            15. เสริมสร้างระบบการบริการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน

            16. พัฒนาผู้เรียนตามกรอบนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้และสะเต็มศึกษา

            17. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน
  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

            18. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูและเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

            19. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เพียงพอ

            20. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

            21. พัฒนาระบบงานการเงินและสินทรัพย์ตามหลักธรรมาภิบาล

            22. เสริมสร้างวัฒนธรรมและความเป็นเอกภาพในองค์กร

            23. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง

            24. พัฒนาระบบการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพ

            25. จัดหาบุคลากรสายงานสนับสนุนการสอนด้านธุรการการเงินบัญชี และพัสดุ

            26. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานสำเร็จเป็นที่ประจักษ์

            27. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย
  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

   

  เป้าประสงค์ (Goal)

            1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            2. ผู้เรียนระดับชั้นปฐมวัย – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของนักเรียนทั้งหมด

            3. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

            4. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ

            5. ผู้เรียนทุกคนมีสมรรถนะพื้นฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

            6. ผู้เรียนทุกคนมีจิตสำนึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

            7. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

            8. ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างทั่วถึงและเสมอภาค

            9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 90 ขึ้นไป สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ

            10. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

            11. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับการพัฒนาเป็นครูและบุคลากร
  มืออาชีพ

            12. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีผลงานความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป

            13. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจำนวนเพียงพอและตรงตามสาขาวิชาเอกที่ต้องการ
  โดยมีจุดเน้น สาขาบรรณารักษ์ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาดนตรี สาขาภาษาไทย สาขาคอมพิวเตอร์
  และบุคลากรสายสนับสนุนการสอนการเงิน บัญชี และพัสดุ

            14. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม ในด้านสื่อการเรียน เทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน

            15. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

            16. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ

            17. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นโรงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (MEP : Mini English Program)

            18. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)

            19. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (PDCA)

            20. สถานศึกษามีการนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้ในการบริหารจัดการ
  การจัดการเรียนการสอน การนิเทศภายในและการวัดผลประเมินผล

            21. สถานศึกษาจัดให้มีการวิจัยและพัฒนาในชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นให้ครูและบุคลากร
  ทางการศึกษามีผลงานวิจัยอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง ต่อปีการศึกษา และมีผู้บริหารรับรอง

            22.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านชะอวด
  มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาตามกระบวนการบริหารเชิงคุณภาพ (PDCA) และพัฒนาโรงเรียน
  สู่มาตรฐานสากล (World Class Standard School)

            23. สถานศึกษาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ใน 5 กลุ่มสาระหลัก
  และห้องเรียนพิเศษ

            24. สถานศึกษาปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทุกกลุ่มสาระ โดยมีจุดเน้น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ห้องประชุมบริการชุมชน และโรงผลิตน้ำดื่ม 

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-02 10:58:49 น.

โรงเรียนบ้านชะอวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075381334 อีเมล์: banchauat@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วงศ์ธวัช สงเทพ โทรศัพท์: 075381334 อีเมล์: wongtawat.bank@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]