โรงเรียนวัดท่าเสม็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                     ๑. จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัย  และธรรมชาติของผู้เรียน ที่มีคุณภาพตามหลักสูตร  และมาตรฐานการศึกษา พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

  ๒.จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคนได้รับความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ทุกคนได้รับการศึกษา

  ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

  ๓.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

  และชุมชน

  ๔.พัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

  ๕.ส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม ความเป็นไทย  และการดำเนินชีวิตตามหลัก

  เศรษฐกิจพอเพียง

  ๖.ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

  ๗.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

  ๘.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการบริหารแบบร่วมตาม

  แนวทางการกระจายอำนาจ

  ๙.จัดภูมิทัศน์  บรรยากาศ  ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

  ๑๐.พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายต้นสังกัด


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนวัดท่าเสม็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 0937686836 อีเมล์: watthasamet@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนุวัฒนา เอียดขลิก โทรศัพท์: 0878960222 อีเมล์: ianuwatt@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]