โรงเรียนบ้านทุ่งโชน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านทุ่งโชน  ตั้งอยู่เลขที่ 128 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 รหัสไปรษณีย์ 80180       โทรศัพท์  075-450193   ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทุ่งโชนเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เนื้อที่ 50 ไร่ – ตารางวา  มีเขตพื้นที่บริการ  2 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7  ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุชาติ  อนุดวง วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  19  กรกฎาคม  2545 จนถึงปัจจุบัน 

   เป็นเวลา  11 ปี  10 เดือน

                  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  6  มิถุนายน  2526 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านหนองนนทรี  กลุ่มโรงเรียนวังอ่าง  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอชะอวด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้รับอนุมัติเป็นโรงเรียนเอกเทศ ชื่อ  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน เมื่อวันที่  7  กันยายน  2530 โรงเรียนบ้านทุ่งโชนจัดตั้งขึ้นตามความต้องการของชุมชน   เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนที่เรียนของนักเรียน  ในพื้นที่บ้านทุ่งโชนและบริเวณใกล้เคียง โดยมีผู้มีบริจาคที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนจำนวน  50  ไร่  ดังนี้

                          1. นายขจร   หนูสาย                          20           ไร่

                          2. นายจวน  มิตรปราณ                      20           ไร่

                          3. นายสอน  เมืองประดับ                 5              ไร่

                          4. นายเขียน  ลักษณาวงศ์                  5              ไร่

  จากนั้นประชาชนได้ร่วมกันสร้างอาคารขึ้น  1 หลัง  ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  18  เมตร แบ่งเป็น  3  ชั้นเรียน

  พ.ศ.  2529  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช. 101/26  จำนวน  1  หลัง  ขนาด  4  ห้องเรียนและส้วม  1  หลัง  จำนวน  2  ที่นั่ง แบบสปช. 601/26 

                  พ.ศ.  2531 ทางราชการได้แต่งตั้ง นายวิเชียร  ชูเกลี้ยง   มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรกของโรงเรียนนี้  และได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ  ฝ 33   จำนวน  1  ชุด

                  พ.ศ. 2533  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช. 105/29 จำนวน  1  หลัง  ขนาด  6  ห้องเรียน  ห้องเรียนชั้นบน  4  ห้องเรียน  ชั้นล่าง 2 ห้องเรียน

                  พ.ศ. 2537  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช. 103/26  จำนวน  1  หลัง  ขนาด  4  ห้องเรียน และส้วมแบบสปช. 601/26  จำนวน  1  หลัง  ขนาด  4  ที่นั่ง

                  พ.ศ.  2539  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช. 201/26  จำนวน  1  หลัง ปีนี้โรงเรียนเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปทางการศึกษา  ได้รับงบประมาณจัดสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา  จำนวน  1 ห้อง  20  ที่นั่ง

                  พ.ศ.  2540  ได้รับงบประมาณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน  1  ห้อง  เครื่องคอมพิวเตอร์  6  เครื่อง และอุปกรณ์ควบคุมรายการ   1  ชุด  และได้รับงบประมาณห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  1  ห้องพร้อมอุปกรณ์  ปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณมาปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันตามโครงการปฏิรูปทางการศึกษาและได้รับอนุมัติเปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก

                  พ.ศ. 2553  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สพฐ.4 ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  2555 จำนวน 1 หลัง ขนาด 4 ที่นั่ง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งโชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075476281 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุรินทร์ มะเกลี้ยง โทรศัพท์: 0918207607 อีเมล์: kanundum@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]