โรงเรียนบ้านทุ่งโชน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                  “พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล”

   

  เป้าหมาย

                  1.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

                  2.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ  ทั่วถึงและเสมอภาค

                  3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

                  4.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษามีความเข้มแข็ง  ตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับสากล

                  5.  การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  ครูและบุคลากรมีความปลอดภัยและมั่นคง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งโชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075476281 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุรินทร์ มะเกลี้ยง โทรศัพท์: 0918207607 อีเมล์: kanundum@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]