โรงเรียนบ้านตูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านตูล   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันที่ตั้งโรงเรียนเป็นเขตการปกครองของหมู่ที่ ๑  ตำบลบ้านตูล  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราชห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓  เป็นระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร  เดิมชื่อโรงเรียนวัดตูลตั้งอยู่ในวัดตูล (วัดสีตลากร)  ตอนเริ่มตั้งโรงเรียนพื้นที่ในเขตบริการของโรงเรียน  เป็นท้องที่ของอำเภอร่อนพิบูลย์  จัดตั้งโดยนายอำเภอ  เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๔๖๔  โดยอาศัยศาลาวัดและใต้ถุนอาคารของวัดจัดการเรียนการสอน  สืบเนื่องจากการเก็บเอกสารที่ไม่ถาวร เอกสารต่าง ๆจึงชำรุดและสูญหายไป เพิ่งมาปรากฏหลักฐานชัดเจนเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๗๙  สมัยที่นายปลอด  นุยงค์ภักดิ์  เป็นครูใหญ่

            เนื่องจากพื้นที่ของวัดมีจำกัดดังนั้นในปี  พ.ศ.  ๒๕๐๓   นายปลอด  นุยงค์ภักดิ์  ครูใหญ่   ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและผู้ปกครองนักเรียนช่วยกันจัดหาเงินซื้อที่ดินเนื้อที่  ๕  ไร่เศษ กับที่ดินซึ่งนายปลอด  นุยงค์ภักดิ์บริจาคให้อีกกว้าง  ๑๔  วา  ๒  เส้น  รวมเนื้อที่ได้เป็น  ๗  ไร่  มอบให้เป็นของทางราชการเพื่อก่อสร้างโรงเรียนแล้วดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  ๐๐๒  ขนาด  ๒  ห้องเรียน  และในปีงบประมาณ  ๒๕๐๔  ได้งบประมาณจากทางราชการสร้างต่อเติมอาคารเรียน แบบ  ๐๐๒  อีก  ๑  ห้องเรียน  แล้วจึงย้ายนักเรียนมาเรียนในสถานที่ใหม่  (ที่โรงเรียนในปัจจุบัน)  ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๐๔

            วันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๐๕   ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียน  จากโรงเรียนวัดตูล  เป็นโรงเรียนบ้านตูลในสมัย นายนิพันธ์  ชนะสงครามเป็นครูใหญ่

            พ.ศ.  ๒๕๒๘  คณะกรรมการศึกษา  ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้ปกครองนักเรียน  ได้จัดสรรงบประมาณของหมู่บ้าน  อพป.  ซื้อที่ดินเพิ่มอีก  ๑  ไร่

           พ.ศ.  ๒๕๓๐  คณะศิษย์เก่า  ผู้ปกครองนักเรียน  กรรมการศึกษาร่วมกับชมรมบ้านตูลมิตรสัมพันธ์ได้ร่วมกันบริจาคซื้อที่ดินขยายออกไปอีก  ๑๑  ไร่  ๘๑  ตารางวา

  พ.ศ. ๒๕๔๓  ได้ขุดไร่นาสวนผสม  ในพื้นที่ว่างด้านทิศตะวันออก  ติดกับบ่อประมงโรงเรียน    จำนวน   ๓    ไร่   และได้ปลูกไม้ผล  ( เงาะ )  และผักสวนครัวในพื้นที่ดังกล่าว  เมื่อต้นปี  ๒๕๔๔

    พ.ศ.  ๒๕๕๓  นายปราโมทย์  พรหมนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้ที่ดินซึ่งไร่นาสวนผสม ปรับสภาพเป็นแปลงสาธิตการปลูกพืชเศรษฐกิจปาล์มน้ำมันประมาณ ๑๐ ไร่       ปัจจุบัน  โรงเรียนมีเนื้อที่  ๑๙  ไร่  ๘๑  ตารางวา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนบ้านตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: น.ส. สุภาวดี โชโต โทรศัพท์: 0831709298 อีเมล์: supawadee.choto22@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]