โรงเรียนบ้านตูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  • จัดส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
   • จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข สามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ
  • ให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  • มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

  เป้าหมาย            

  • นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
  • นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
  • ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ร่มรื่น สะอาด สวยงาม ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข
  • ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ภายในโรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  • โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นอย่างมีระบบและต่อเนื่อง

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนบ้านตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: น.ส. สุภาวดี โชโต โทรศัพท์: 0831709298 อีเมล์: supawadee.choto22@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]