โรงเรียนบ้านตูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์  

                    นักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร มีความรู้ความสามารถ  มีคุณธรรมและจริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามที่หลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  โรงเรียนปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   จัดสภาพแวดล้อมให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข และได้พัฒนาเต็มศักยภาพ      ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ    โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ( GG )  ในการบริหารจัดการ

    ปรัชญาโรงเรียน

    “ผู้เรียนมีคุณภาพ  ชุมชุนอุปถัมภ์  นำวิชาการ   ผลงานประจักษ์”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนบ้านตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: น.ส. สุภาวดี โชโต โทรศัพท์: 0831709298 อีเมล์: supawadee.choto22@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]