โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

     พันธกิจ

   

  1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
  2. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
  3. จัดการศึกษาเรียนรวม โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
  4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา
  5. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
  6. ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงในการดำเนินงาน

   

   

   

  เป้าหมาย

   

  1. นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
  2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  3. นักเรียนพิเศษเรียนร่วม โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
  4. นักเรียนมีความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้
  5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  6. เป็นสถานศึกษาที่บริหารงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงในการดำเนินงาน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-15 16:17:50 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 0944142471 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จารุนันท์ เอียดคง โทรศัพท์: 0899782444 อีเมล์: ja19031976@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]