• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่  ๑๗๓ เดิมชื่อโรงเรียนวัดควนดินแดงตั้งอยู่ใน

  วัดควนดินแดง  หมู่ที่ ๗  ตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๘  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๔๘๓  โดยการนำของนายสรรพย์     นาคะสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำในการก่อตั้ง มีนายชุม  หลเมฆ  เป็นกำนันตำบลท่าประจะ และนายสังเวียน   ศรีนวล  ศึกษาธิการอำเภอชะอวด มาทำพิธีเปิดมีนายแต้ม ไชยรุตม์  เป็นครูใหญ่เปิดสอนชั้น ป.๑ ชั้นเดียวมีนักเรียน  ๕๕  คน

               ใน พ.ศ. ๒๕๑๕  ได้งบประมาณจากทางราชการเป็นจำนวนเงิน  ๒๙๐,๐๐๐ บาท ทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ก  จำนวน ๘ ห้องเรียน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำเภอ  กรรมการศึกษาและครูลงความเห็นให้สร้างที่สาธารณะหมู่บ้านอยู่ริมถนนหลวงสาย ชะอวด - ไม้เสียบ  เนื้อที่ประมาณ  ๒๗  ไร่  ๑  งาน  ๘๗  ตารางวา  คือที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน

                 พ.ศ. ๒๔๙๖ นายแต้ม  ไชรุตม์  ปลดเกษียณ ทางราชการจึงได้ย้ายนายแดง  นุ่นมัน มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

                 พ.ศ. ๒๔๙๘   นายนิตย์  สูรติเทอดสกุล  มาตำรงตำแหน่งแทนนายแดง  นุ่นมัน  ซึ่งสับเปลี่ยนกัน 

                 พ.ศ. ๒๕๑๐  นายเจริญ   แก้วทองมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายนิตย์  สูรติเทิดสกุล ซึ่งลาออกจากราชการ

                 พ.ศ.  ๒๕๑๕  ได้รับอนุญาตให้เปิดชั้นเรียน  ในระดับประศึกษาตอนปลาย  ป. ๕ – ป. ๗

                 พ.ศ.  ๒๕๑๘   ทางราชการแต่งตั้งให้นายประวิทย์  ทองศรีนุ่นมาตำรงตำแหน่งแทนนายเจริญ   แก้วทอง  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านชะอวด และแต่งตั้งนายชาญชัย   ภักดีเจริญ  เป็นผู้ช่วยครูใหญ่  ได้รับอนุญาตให้เป็นโรงเรียนชุมชนแห่งแรกของอำเภอชะอวด

                พ.ศ. ๒๕๑๙   ได้รับมอบเป็นโรงเรียนมิตรภาพที่ ๑๗๓ โดยพลเอกสายหยุด  เกิดผล เป็นประธาน

  มีนายเสน่ห์  วัฒนาธร  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้รับมอบ

                 พ.ศ. ๒๕๒๓  เปิดสอนการศึกษาผู้ใหญ่ให้ชื่อว่า  โรงเรียนผู้ใหญ่ควนดินแดง สอน ระดับ ๓ - ๔

                 พ.ศ.  ๒๕๒๕  ทางราชการแต่งตั้ง นายวิจิตร   ฤทธิมนตรี  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน               นายประวิทย์     ทองศรีนุ่น  ซึ่งไปดำรงตำแหน่ง ผช.ผอ.ปจ. พัทลุง  

                 พ.ศ.  ๒๕๒๘  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก

                 พ.ศ.  ๒๕๒๘  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นอนุบาลชนบท

                 พ.ศ.  ๒๕๓๒  ทางราชการแต่งตั้ง นายวิจิตร   ฤทธิมนตรี  ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวดและแต่งตั้ง นายแจ้ง   รัตนบุรี  มาดำรงตำแหน่งแทน

                 พ.ศ.  ๒๕๓๓ นายแจ้ง    รัตนบุรี  ย้ายไป และนายจำนง   จงบุรี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน  เปิดสอนขยายโอกาส  มัธยมศึกษาตอนต้น

                 พ.ศ. ๒๕๓๕   นางอาภรณ์   เพ็ญตระการ     ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  แทนนายอำนวย  อนันทนุพงศ์     และนายชื่นอ่อนแก้วปลดเกษียณอายุราชการ

                 พ.ศ. ๒๕๓๘  นายจำนง    จงบุรี  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวดและแต่งตั้ง  นายชาลี   เอียดสกุล  มาดำรงตำแหน่งแทน

                 พ.ศ.  ๒๕๓๙  นายชาลี    เอียดสกุล ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่  จังหวัดพัทลุง นายถิราวุธ   สุขศรีนวล จึงย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน

             ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  นายถิราวุธ   สุขศรีนวล   ได้เกษียณอายุราชการ และนางอาภรณ์  เพ็ญตระการได้ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่  ๑๗๓  ทำการสอน  ๒  ระดับคือ              ก่อนประถม  ประถมศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-06 15:45:45 น.

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075381338 อีเมล์: kondindang.173@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัฐภูมิ ช่วยรักษ์ โทรศัพท์: 0807193626 อีเมล์: rattapoom.ch.1.2@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]