โรงเรียนบ้านสะพานหัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

            ๑. พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม และด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย

            ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

            ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

            ๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

            ๕. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

            ๖. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

            ๗. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

            ๘. ส่งเสริมพัฒนาครูให้ครูสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

            ๙. พัฒนาระบบบริหารให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

            ๑๐. สนับสนุนส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

            ๑๑. ส่งเสริม พัฒนาการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาพบริบท ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน และขุมชน

            ๑๒. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมและบริการให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

            ๑๓. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

            ๑๔. สนับสนุนส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกรวมถึงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา

            ๑๕. ดำเนินการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนด

            ๑๖. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

            เป้าหมาย

  ๑. ผู้เรียนระดับปฐมวัยร้อยละ ๙๐  มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม และด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย

            ๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

            ๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

            ๔. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

            ๕. ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

            ๖. ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

            ๗. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

            ๘. ครูร้อยละ ๑๐๐  สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ครูอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

            ๙. ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

            ๑๐. คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและมีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

            ๑๑. สถานศึกษาได้จัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้สอดคล้องกับสภาพบริบท ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน และขุมชนโดยมีผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

            ๑๒. สถานศึกษาได้ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมและได้จัดบริการให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพโดยมีผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

            ๑๓. สถานศึกษาได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงโดยมีผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

            ๑๔. สถานศึกษาได้สนับสนุนส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกรวมถึงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาโดยมีผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

            ๑๕. สถานศึกษาดำเนินการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีมีโครงการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

            ๑๖. สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการพิเศษตอบสนอง นโยบาย  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาโดยมีผลการดำเนินงานโครงการบรรลุตามเป้าหมายร้อยละ ๘๐

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 09:11:50 น.

โรงเรียนบ้านสะพานหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0630801505 อีเมล์: sapanhanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางหัสนีย์ บำรุงชาติ โทรศัพท์: 0858997395 อีเมล์: ีummenao@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]