• อำนาจหน้าที่
 • อำนาจหน้าที่ในโรงเรียน

                  เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว สอดคล้องกับภารกิจตามบริบทของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อราชการ  อาศัยอำนาจบังคับบัญชาและอำนาจหน้าที่ตามความในมาตรา ๓๕ และ มาตรา ๓๙ แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ อำนาจแห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔7  แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๒๗(๑)  และมาตรา  ๘๖ และการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล  


  เอกสารเพิ่มเติม  https://www.dropbox.com/home?preview=21+%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+21+%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99++%E0%B8%9B%E0%B8%B5+2561.pdf

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:02:29 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวดารุณี บุญวิก
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวรางคณา รอดภัย

 • นางธิดารัตน์ ไฝจูสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,848
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านอินทนิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-845312 อีเมล์: darunee.intanin@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดารุณี บุญวิก โทรศัพท์: 0818932419 อีเมล์: darunee.intanin@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]