• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านอินทนิน

  โรงเรียนบ้านอินทนิน  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘  ตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๔  เดิมชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลสระแก้ว  ๖  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๖  มิถุนายน  ๒๔๘๔  โดยมีประชาชนเป็นผู้จัดตั้ง  และยกให้เป็นสถานศึกษาประชาบาล  ประเภทนายอำเภอจัดตั้งซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของนายอำเภอ  หลักสูตรการเรียนการสอนและอื่นๆ  ดำเนินการตามหลักสูตรประถมศึกษา

  ในการจัดตั้งและสร้างโรงเรียน  ผู้ริเริ่มก่อตั้งมีนายลั่น  ปลายยอด  นายผุด  สกุลนุ้ย  และนายพร้อม  ไทยเมือง  เป็นหัวหน้าในการปลูกสร้างอาคารสถานที่  โดยใช้สถานที่ของ “ศาลเจ้าพ่อทรวยทอง”  ซึ่งมีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒  งาน  เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๔๘๔  โดยมีนายหอม  ทองหอม  และนายสวัสดิ์  รอดบุญ  ครูโรงเรียนวัดปลักปลามาทำการสอน  ซึ่งมีนายหอม  ทองหอม  รักษาราชการแทนครูใหญ่  มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน  ๕๕  คน    ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๕  นายสร้วง  ทับทอง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘  ตำบลสระแก้ว  ได้บริจาคที่ดินแปลงใหม่ให้โรงเรียนจำนวน ๖ ไร่  เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบตามหนังสือสัญญายกที่ดินให้โรงเรียนที่ ๑๖/๒๕๐๕  ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๐๕      โดยย้ายโรงเรียนจากสถานที่เดิมมาก่อสร้างใหม่ในสถานที่ปัจจุบัน  ปี พ.ศ.๒๕๒๒ นายบรรจง  รัตนสมบัติ  ได้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียน จำนวน ๓  งาน  เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน ป.๑ ก  จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน  งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐  บาท  และในปี พ.ศ.๒๕๔๓  นายสุนทร  ชินวงศ์  บริจาคที่ดิน จำนวน ๒ ไร่ ๘๗ ตารางวา  นางจ่าง  ชินวงศ์  บริจาคที่ดินจำนวน ๒ ไร่ ๖๑ ตารางวา    และนางสาววิจี  มาส่ง  บริจาคที่ดิน  จำนวน ๑ งาน ๔๔  ตารางวา  เพื่อสร้างสนามกีฬาชุมชนให้กับทางโรงเรียน  ในปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่  จำนวน  ๑๓  ไร่  ๓ งาน  ๖  ตารางวา

  ปี พ.ศ.๒๕๔๗  ชุมชนและศิษย์เก่าโรงเรียนได้บริจาคเงินเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์  จำนวน ๑๕ ชุด  และปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องคอมพิวเตอร์  จำนวน ๑ ห้องเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

  เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๒  ทางราชการแต่งตั้งให้นางสาวดารุณี  บุญวิก  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๒  ศิษย์เก่าโรงเรียนนำโดยนายปราโมทย์  พราหมหีด  ได้บริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน ๑๔ ทุน  ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐  บาท

  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม  ๒๕๕๓ ได้รับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  ตามรูปแบบ Computer  Lab : CL ๑๐  จำนวน ๑ ห้องเรียน เป็นคอมพิวเตอร์จำนวน ๑๐  เครื่อง  ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ : SP๒   เป็นเงินจำนวน  ๓๕๔,๓๖๐ บาท  วันที่ ๔ มีนาคม  ๒๕๕๓  ได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องสมุด ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ : SP๒   เป็นเงินจำนวน  ๕๖,๓๖๐ บาท  และในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ : SP๒   เป็นเงินจำนวน  ๗๓,๕๐๐ บาท

  ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอน  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   มีนักเรียนทั้งหมด ๑๒๔ คน   ครู ๙ คน  และพนักงานธุรการ ๑ คน  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน ๒ โรงเรียน  คือ  โรงเรียนบ้านอินทนินและโรงเรียนวัดน้ำตก

  ทำเนียบผู้บริหาร

  โรงเรียนบ้านอินทนิน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๔

   

  ลำดับที่

  ชื่อ-สกุล

  ปีที่ดำรงตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  นายหอม  หอมทอง

  ๓ มิ.ย. ๒๔๘๔ – ๑๙  ส.ค. ๒๔๘๕

   

  นายกราย  เพชรรัตน์

  ๒๓  ส.ค. ๒๔๘๕ – ๕ ก.ค. ๒๔๙๔

   

  นายพร้อม  ทองมี

  ๕  ก.ค. ๒๔๙๔ – ๒๕ ก.ค. ๒๕๐๖

   

  นายแปลก  เมฆฉาย

  ๒๕ ก.ค. ๒๕๐๖ – ๒๘ พ.ค. ๒๕๑๑

   

  นายผ่อน  ผ่องแผ้ว

  ๒๘ พ.ค.๒๕๑๑ – ๑๑ ก.ย. ๒๕๑๗

   

  นายอนันต์  รัตนวงศ์

  ๒๘ ต.ค. ๒๕๑๗ – ๑๒ พ.ค. ๒๕๑๘

   

  นายแปลก  เมฆฉาย

  ๒๒ พ.ค. ๒๕๑๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๑๘

   

  นายสมโภชน์  คงศิลป์

  ๓๐ ก.ย. ๒๕๑๘ – ๕ ก.พ. ๒๕๒๒

   

  นางยินดี  ผ่องแผ้ว

  ๖ ก.พ. ๒๕๒๒ – ๙ ธ.ค. ๒๕๓๗

   

  ๑๐

  นายเจี้ยง  บัวพันธ์

  ๙ ธ.ค. ๒๕๓๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๑

   

  ๑๑

  นายประพฤติ  วงศ์ชนะ

  ๑ ต.ค. ๒๕๔๑ – ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๒

   

  ๑๒

  นางสาวดารุณี  บุญวิก

  ๒ มี.ค. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:02:29 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวดารุณี บุญวิก
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวีระวรรณ ช้างเผือก

 • นางณิชรวิกาญญ์ อิวิโสสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,875
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านอินทนิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-845312 อีเมล์: darunee.intanin@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดารุณี บุญวิก โทรศัพท์: 0818932419 อีเมล์: darunee.intanin@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]