โรงเรียนวัดนากุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •             โรงเรียนวัดนากุน  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2465  โดยพระจัน ธรรมโชโต  เจ้าอาวาสวัดนากุน ได้อนุญาตให้ใช้ศาลาวัดเป็นสถานที่เรียน มีนักเรียนชาย 14 คน นักเรียนหญิง 12 คน  มีครู 1 คน คือ นายพัฒน์   คลศิลป์  ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  ให้ชื่อโรงเรียนว่า  “โรงเรียนประชาบาลตำบลสระแก้ว 1”  (วัดนากุน)  ปี  พ.ศ. 2516   ได้รับงบประมาณให้สร้างอาคารเรียน  แบบ 017   จำนวน  4  ห้องเรียน  1 หลัง งบประมาณ  217,500  บาท  แต่ไม่มีสถานที่ก่อสร้าง  คณะครู  ผู้ปกครอง  เจ้าอาวาส  ได้ดำเนินการขอบริจาคหาเงินซื้อที่ดินสร้างโรงเรียน  จากนายน้อม  จุลวัจน์  จำนวน 2 ไร่ 1 งาน  เป็นเงิน  17,000  บาท

            ปี  พ.ศ.  2522  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  017  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียนงบประมาณ  400,000  บาท

            ปี  พ.ศ.  2527  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ  202  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  179,000  บาท

            ปี  พ.ศ.  2533  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารชั้นล่างแบบ  017  จำนวน  4  ห้องเรียน  งบประมาณ  240,000  บาท  ชุมชนช่วยบริจาคลาดพื้นและติดฝ้าเพดาน  จำนวน 11,235  บาท

            ปี  พ.ศ.  2553  ได้รับงบประมาณสร้างเตาเผาขยะจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  จำนวน  54,000  บาท  และได้รับงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ  จำนวน  50,000  บาทเพื่อปรับปรุงห้องส้วม 

            ปี  พ.ศ. 2554  ได้รับงบประมาณแปรญัตติจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนางสาวพิมพัตรา  วิชัยกุล  เพื่อต่อเติมปรับปรุงโรงอาหารจำนวน  120,000  บาท  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วสร้างศาลาที่พักผู้ปกครองจำนวน  200,000  บาท  เปิดทำการสอน  7  ชั้นเรียน  คือชั้นปฐมวัย(อายุ  6  ปี) ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียน  149  คน  มีครู  8  คน (30 กันยายน 2554)  ได้รับจัดสรรอัตราจ้างครูวิกฤตจำนวน 1  อัตราได้แก่นางพันทิมา  มงคลศิลป์  เจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน  1  คน(รับผิดชอบร่วมกับโรงเรียนบ้านหนับเภาและโรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว)  ลูกจ้างแทนนักการภารโรง  1  คน  มีนายสุภาพ   ผิวเหมาะ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

            ปี พ.ศ. 2555  ได้รับย้ายครูคืนถิ่นมาดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา คือ นางสาวอาภรณ์ พันธุพล และนายธีรยุทธ เคหะพันธุ์สกุล ได้รับจัดสรรอัตราจ้างดูแลเด็กพิการเรียนร่วมจำนวน 1  อัตรา ได้แก่นางสาวปนัยดา  จันทร์มาศ  มีนายนิรัตน์ ขับกล่อมส่ง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนากุน

            ปี พ.ศ. 2556  คุณครูอารมณ์ ปักเข็ม ได้เกษียณอายุราชการและได้รับย้ายครูมาดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา คือ นางสาวสุดารัตน์ หน้าหู ตำแหน่งครู คศ.1 ได้รับจัดสรรครูอัตราจ้างดูแลเด็กพิการเรียนร่วมจำนวน 1  อัตรา ได้แก่ นางสาวกมลรส ณ นคร

            ปี พ.ศ. 2557 นายนิรัตน์  ขับกล่อมส่ง ได้เกษียณอายุราชการ และได้รับย้าย นายมานะจิตต์  รัตนมณี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนท่าน ผอ. นิรัตน์  ขับกล่องส่ง

            ปี พ.ศ. 2559 คุณครูพัฒนเดช  สุขิตานนท์ ได้เกษียณอายุราชการ และได้รับย้ายคุณครูพัชรี  มีวาสนา ในตำแหน่งพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา  

            ปี  พ.ศ. 2562 นางนิภา  พิมเสน  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ได้เกษียณอายุราชการ (30 กันยายน 2562)  , รับย้าย นายพีระวิชญ์  แก้วประจุ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (7 พฤศจิกายน 2562) , ได้รับครูบรรจุใหม่ คือ ว่าที่ ร.ต.นคร  สายบุญยัง  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (9 ธันวาคม 2562) , รับย้าย  นางปาณิสรา  ศิริวัฒน์  มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนากุน (12 ธันวาคม 2562)  และ นายธีรยุทธ  เคหะพันธุ์สกุล  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  ขอลาออกจากราชการ มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 

            ปี พ.ศ. 2563  รับรายงานตัวครูย้าย คือ นางสาวชมภูนุช  เม่งห้อง  ตำแหน่ง ครู คศ.1 (2 เมษายน 2563)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-19 09:32:22 น.

โรงเรียนวัดนากุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0915769445 อีเมล์: watnakun56@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ ร.ต. นคร สายบุญยัง โทรศัพท์: 0887523915 อีเมล์: watnakun56@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]