โรงเรียนวัดนากุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน  ประกอบด้วย

    ๑. ด.ช.ธนกร   ชูสุวรรณ                                     ประธานนักเรียน

    ๒. ด.ญ.วิชญาดา  ครุธแก้ว                                 รองประธานนักเรียน

    ๓. ด.ช.อนุรัตน์  รักจันทร์                                    กรรมการ

    ๔. ด.ช.วีระศักดิ์  อินทิศ                                      กรรมการ

    ๕. ด.ช.กันตพัฒน์   วัฒนา                                  กรรมการ

    ๖. ด.ช.ธาราวรรษ  รักชาติ                                  กรรมการ

    ๗. ด.ช.วีรภาพ   รอดทุกข์                                  กรรมการ

   ๘. ด.ญ.จิณห์วรา   คงสุข                                    กรรมการ

   ๙. ด.ช.ณัฐภัท  บัวพันธ์                                      กรรมการ

   ๑๐. ด.ช.ศิวกร  คลศิลป์                                      กรรมการ

   ๑๑. ด.ญ.รชนิกร   สังข์ทอง                                กรรมการ

   ๑๒. ด.ญ.จุฬาลักษณ์   รักแก้ว                            กรรมการ

   ๑๓. ด.ญ.ณัฐพร  กูลระวัง                                   กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-19 09:32:22 น.

โรงเรียนวัดนากุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0915769445 อีเมล์: watnakun56@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ ร.ต. นคร สายบุญยัง โทรศัพท์: 0887523915 อีเมล์: watnakun56@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]