โรงเรียนวัดนากุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการนักเรียนประกอบด้วย

    ๑. ด.ฃ.สิปปกร   รอดทุกข์                                      ประธานนักเรียน

    ๒. ด.ญ.เพ็ญพิชชา  วงศ์สุวรรณ                         รองประธานนักเรียน

    ๓. ด.ช.ณฐกร   ทองนอก                                               กรรมการ

    ๔. ด.ช.พุฒินาท  บัวพันธ์                                               กรรมการ

    ๕. ด.ญ.เมธิสา   อ่ทอง                                                  กรรมการ

    ๖. ด.ช.กฤษณ์   ณ นคร                                                  กรรมการ

    ๗. ด.ช.กันตพัฒน์   จันทร์ทองอ่อน                                  กรรมการ

   ๘. ด.ช.ธนกร   ชูสุวรรณ                                                  กรรมการ

   ๙. ด.ช.กันตพัฒน์   วัฒนา                                                กรรมการ

   ๑๐. ด.ช.ณัฐภัท   บัวพันธ์                                                 กรรมการ

   ๑๑. ด.ญ.ณัฐพร   กูลระวัง                                                กรรมการ

   ๑๒. ด.ช.ศิวกร   คลศิลป์                                                  กรรมการ

   ๑๓. ด.ญ.วรวลัญช์   คงคา                                                กรรมการ

   ๑๔. ด.ญ.กัณฑิรา   ภาษฺตานนท์                                       กรรมการ

   ๑๕. ด.ญ.บัณฑิตา   วงศาสุราฤทธิ์                                    กรรมการ

   ๑๖. ด.ญ.จุติกาญจน์    เพ็็ชรเรือง                                     กรรมการ 

   ๑๘. ด.ญ.จิณห์วรา    คงสุข                                             กรรมการ

   ๑๙. ด.ช.วีรภาพ   รอดทุกข์                                             กรรมการ

   ๒๐. ด.ญ.จุฬาลักษณ์   รักษแก้ว                                      กรรมการ

   ๒๑. ด.ญ.รัชนีกร   สังข์ทอง                                  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:39:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางปาณิสรา ศิริวัฒน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวินัย พรหมมาศ

 • นางสาวสุดารัตน์ หน้าหูสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,777
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนากุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-375399 อีเมล์: watnakun56@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ ร.ต. นคร สายบุญยัง โทรศัพท์: 0887523915 อีเมล์: watnakun56@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]