โรงเรียนวัดนากุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  2. พัฒนานักเรียนทุกด้านตามศักยภาพ  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
  3. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
  4. ส่งเสริม  ปรับปรุง  และจัดหาวัสดุอุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ
  5. ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. ส่งเสริมพัฒนาด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น  สวยงาม  สะอาด เป็นระเบียบ
  7. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทั้งด้านความรู้  ความสามารถ  เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  เป้าหมาย

  1.  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  2. นักเรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุข
  3. ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเรียนเป็นสำคัญ  เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
  4. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอน  นวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
  5. บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมอย่างในการบริหารจัดการมากขึ้น
  6. บริเวณโรงเรียนมีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมร่มรื่น  สวยงาม  สะอาด เป็นระเบียบ
  7. ครูมีความรู้และทักษะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-19 09:32:22 น.

โรงเรียนวัดนากุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0915769445 อีเมล์: watnakun56@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ ร.ต. นคร สายบุญยัง โทรศัพท์: 0887523915 อีเมล์: watnakun56@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]