โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

                       1.  พัฒนาผู้เรียนปฐมวัยให้มีความพร้อม

                       2.  พัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับความเป็นไทย

            3.  พัฒนาผู้เรียนให้คุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง

            4.  พัฒนาระบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพและหลักธรรมาภิบาล

            เป้าประสงค์ ( GOAL )

            1.  ผู้เรียนระดับปฐมวัยไ้รับการเตรียมความพ้อก่อนการศึกษาภาคบังคับทุกคน

            2.  ผู้เรียนระดับประมศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่มุ่งสู่ระดับสากล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเพิ่มสูงขึ้น

           3.   ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ บนพิ้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            4.  ครูและบุคลกรทางการศึกษามีความรู้ ทักษะที่เหมาะสมตามสมรรถนะและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

            5.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 10:49:10 น.

โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0812736266 อีเมล์: wan.mas@hotmail.com , wannamat@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายปวีร มีทรัพย์ โทรศัพท์: 0813701619 อีเมล์: Omemimi@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]