โรงเรียนวัดน้ำตก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนวัดน้ำตก   ตั้งอยู่ หมู่ที่   ๒  ตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช   รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์  ๐๗๕ ๗๕๑๗๒๕   โทรสาร

  e-mail wnt.nst๔@ gmai.com สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๔ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ปฐมวัย  ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีเขตบริการ ๑ หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่ ๒ ตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  โรงเรียนวัดน้ำตก สังกัดสำนักงานเขตการศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของชุมชนที่เห็นความสำคัญของการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยชาวบ้านน้ำตกได้พร้อมใจกันสร้างอาคารเรียน จำนวน ๑ หลัง  ๒ ห้องเรียน ใช้ที่ดินของวัดคงคาเลื่อน (น้ำตก)ในเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา พร้อมกับจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ โดยมี นายยิ่ง ฤทธิเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลสระแก้ว  เป็นผู้นำ และนายปอง พิบูลย์ เป็นผู้ช่วยร่วมกับชาวบ้านน้ำตก ผู้ปกครองนักเรียนในท้องที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนด้านต่างๆ โรงเรียนได้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๗ โดยมีนายเคลื่อน วัชรเรืองรัตน์ เป็นผู้รักษาการ ในตำแหน่ง ครูใหญ่ เป็นคนแรก ต่อมา ในวันที่ ๕  มิถุนายน ๒๕๑๗  ทางราชการได้แต่งตั้ง นางลำดวน รอดการทุกข์ มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ ต่อมาในปี ๒๕๓๒ ขออนุมัติ ก.ค. แต่งตั้งกำหนดตำแหน่ง เป็น อาจารย์ใหญ่ ในปี ๒๕๓๕ ได้แต่งตั้ง นายศักดิ์ชาย  ดอกศรศราวุธ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ในปี ๒๕๓๗ ได้แต่งตั้ง นายกิตติ เพ็งนู มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ และปี ๒๕๔๐  ขอกำหนดแต่งตั้งเป็นตำแหน่งเป็นตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ต่อมาปี ๒๕๔๗ ได้แต่งตั้ง นายทวี  พรหมแก้ว มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และคนปัจจุบันคือ นางมลิวัลย์ พาศรี มาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

  ปัจจุบันโรงเรียนวัดน้ำตก มีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา อาคารเรียน ๒  หลัง จำนวนห้อง  ๑๓  ห้องเรียน  อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง  ส้วม  ๒  หลัง  ๘ ที่นั่ง  ร้านค้าสหกรณ์ ๑ หลัง โรงรถ ๑  และได้ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ห้องเรียน ห้องพิเศษต่างๆ ให้สวยงาม อยู่สม่ำเสมอ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-08 20:27:35 น.

โรงเรียนวัดน้ำตก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 088-4514922 อีเมล์: maliwanpasri@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มลิวัลย์ พาศรี โทรศัพท์: 0884514922 อีเมล์: maliwanpasri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]