โรงเรียนวัดน้ำตก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission)

  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล

   

  เป้าประสงค์

  ๑. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ

  ๒. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  สูงขึ้นและมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕

            ๓. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ อ่านออก เขียนได้  รักการอ่าน มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

  ๔. นักเรียนทุกคนมีสมรรถนะตามหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีความสำนึกในความเป็นชาติไทย และมีความรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม

            ๕. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี มีความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ๖. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อลดอัตราเด็กตกหล่น ออกกลางคัน ส่งเสริมการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ

  ๗. ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและได้รับการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  ๘. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

  ๙. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๑๐. ระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการจัดการศึกษา

  ๑๑. โรงเรียน มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก

            ๑๒. จัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-08 20:27:35 น.

โรงเรียนวัดน้ำตก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 088-4514922 อีเมล์: maliwanpasri@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มลิวัลย์ พาศรี โทรศัพท์: 0884514922 อีเมล์: maliwanpasri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]