โรงเรียนบ้านหนองหว้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.พัฒนาการจัดารเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผุ้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง มีชีวิตอยุ่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและพเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ให้มีความรู้ และตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

  2.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักตนเองมีทัศนคติและกระบวนการคิดวิเคาะห์ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างยั่งยืน

  3.ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ

  4.พัฒนาระบบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้,ฐานโรงเรียน

  5.พัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  6.ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  เป้าประสงค์

  1.พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

  2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

  3.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  4.พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัยหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

  5.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

  6.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

  7.ครูมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  8.ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  9.คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง  ชุมชน ปฎิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  10.สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

  11.สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม  และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

  12.สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกาาที่กำหนดในกฎกระทรวง

  13.สถานศึกษามีการสร้าง    ส่งเสริม    สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนนรู้มีการพัฒนาให้สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทสน์  ประชชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

  14.จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรุปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:58:40 น.

โรงเรียนบ้านหนองหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 093-5749318 อีเมล์: bannongwa_4@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวรารัตน์ กิจมะโน โทรศัพท์: 0935749318 อีเมล์: beesopa611@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]