โรงเรียนบ้านปากดวด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.    บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม เสริมสร้างจุดแข็ง พัมนาโอกาส

  ให้โรงเรียนมีความพร้อมเต็มศักยภาพทุกด้าน

  2.    พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะการปฏิบัติตนสู่ครูมืออาชีพ

  3.    พัฒนาระบบหารบริหารงานให้เอื้อต่อการบริหารจัดการบรรลุผลอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมาย

  วิสัยทัศน์ นโยบาย ปณิธาน และมาตรฐานการศึกษา โดยประยุกต์ใช้หลักการบริหาร ปรัชญาการศึกษา

  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง

  4.    พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีสาระการเรียนรู้ระดับสากล ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น

  เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและบริบทความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

  5.    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกด้านให้เต็มตามศักยภาพความต้องการ มีความสุข มีความรู้คู่คุณธรรม

  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้บรรลุผลตามหลักสูตรและมาตรฐานที่กำหนด

  6.    สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตบริการอย่างทั่วถึง ให้ผู้เรียนได้รับโอกาส

  ในการพัฒนาตามศักยภาพ

  7.    ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรท้องถิ่น

  เพื่อร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือการจัดการศึกษาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทุกด้านตลอดจนสร้างสังคมแห่งปัญญาธรรม

  สังคมเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็งอยู่ดีมีสุข สังคมเอื้ออาทร พึ่งพาตนเองด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 10:49:10 น.

โรงเรียนบ้านปากดวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0872781203 อีเมล์: banpakdoud@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: หทัยนุช สมัน โทรศัพท์: 0647741256 อีเมล์: banpakdoud@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]