โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                ประวัติโรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด

                    โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด   ตั้งอยู่หมู่ที่   6  ตำบลตลิ่งชัน   อำเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช  สร้างเมื่อ  20  พฤษภาคม  พ.ศ.  2525  โดยมี  พระใบฎีกาสิน   เดชะธัมโม นายเชือบ  ชาญณรงค์  และนายรวย ประชุม  ครูใหญ่โรงเรียนวัดจันทาราม  เป็นผู้ดำเนินการโดยได้รับบริจาคที่ดินจาก นายเชือบ  ชาญณรงค์  นายดาว  แก้วประจุ นายเลื่อน  เหลื่อมแก้ว   และนายประยูร   เมืองมุสิก   รวมกันประมาณ  13 ไร่  โดยครั้งแรกได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ขนาด 6´8 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้องเรียน  ม้านั่งนักเรียน 10 ชุด กระดานดำ 1  แผ่น          มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1   จำนวน   13   คน   มีนายนิคม  มีพวกมาก  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่           

  ในการก่อสร้างได้รับความร่วมมือในการบริจาคที่ แรงงาน และกำลังทรัพย์  ดังนี้

  1. ได้รับบริจาคที่ดิน  13 ไร่ คิดเป็นเงิน 39,000 บาท
  2. โรงเลื่อยจักรสระแก้ว นำรถแทรกเตอร์มาเกลี่ยดิน คิดเป็นเงิน 3,500 บาท
  3. นายสัมพันธ์   ทองสมัคร  บริจาคกระเบื้อง   83  แผ่น คิดเป็นเงิน 3,000 บาท
  4. นายฉลอง   พิมเสน  บริจาคเงิน   จำนวน 3,000 บาท
  5. นายเอี้ยน   เอื่อมคง  บริจาคเงิน   จำนวน  500 บาท
  6. ผู้ปกครองนักเรียนรวมกันบริจาค  จำนวน 24,000 บาท
  7. ค่าแรงงานกรรมการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน  12,000 บาท

         ในปีการศึกษา  2527  ได้ต่อเติมอาคารเรียนชั่วคราวเพิ่มอีก  1  ห้องเรียน และได้งบประมาณ ในการสร้างส้วม  1 หลัง 1  ที่นั่ง และในปีการศึกษานี้   ทางราชการได้แต่งตั้ง    

  นายจีระวัฒน์   รัตนเสมานนท์มาเป็นครูใหญ่คนแรก

         ปีการศึกษา  2528 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.102 / 26 จำนวน 1 หลัง   3  ห้องเรียน

                        ปีการศึกษา  2533  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  จำนวน 1 หลัง

                        ปี พ.ศ. 2534 นายจีระวัฒน์  รัตนเสมานนท์  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบ่อกรูด และทางราชการได้แต่งตั้ง นายอาภรณ์  ภิพูษณกาญจน์ มาดำรงตำแหน่ง

            อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด

                       ปี พ.ศ. 2535 นายอาภรณ์  ภิพูษณกาญจน์   ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเคียงศิริ

        ปี พ.ศ. 2536 นางสาววนิดา  บุญนำ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และในปีนี้ ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105 / 29 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน

        ปี พ.ศ. 2537 นางสาววนิดา  บุญนำ    ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านปากดวด และทางราชการได้แต่งตั้ง นายกวีพนธ์  ศรีเมือง  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

              ปี พ.ศ. 2539  นายกวีพนธ์  ศรีเมือง  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว และทางราชการได้แต่งตั้ง นายนพพร  ศรีเทพ  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

  และในปีเดียวกันนี้  นายนพพร  ศรีเทพ  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่บ้านห้วยทรายทอง  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายสุขสันต์  เงินสยาม  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่             

         ปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก ส.ส.มาโนชญ์  วิชัยกุล 450,000 บาท สร้างรั้วรอบบริเวณโรงเรียน

               ปี พ.ศ. 2542 โรงเรียนได้รับงบประมาณ ต่อเติมอาคารเรียน สปช. 105 / 29  จำนวน   4  ห้องเรียน

         ปี  พ.ศ.  2546  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารราชการส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด  เป็นเงิน  200,000  บาท

                       ในปีการศึกษา  2544  โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด  มีครูทั้งหมด  10  คน  นักการภารโรง  1  คนมีนักเรียน  145  คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                       ในปีการศึกษา  2545  โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด  มีครูทั้งหมด  10  คน  นักการภารโรง  1  คน  มีนักเรียน  122  คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                       ในปีการศึกษา  2546  โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด  มีครูทั้งหมด  9 คน มีนักการภารโรง   1  คน มีนักเรียน   88  คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

        ในปีการศึกษา  2547 โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด  มีครู  7  คน  มีนักการภารโรง  1  คน   มีนักเรียน  81  คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                       ในปีการศึกษา  2548 โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด  มีครู  7  คน  มีนักการภารโรง  1  คน   มีนักเรียน  83  คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                       ในปีการศึกษา  2549 โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด  มีครู  7  คน  มีนักการภารโรง  1  คน    มีนักเรียน  95  คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

        ในปีการศึกษา  2550 โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด  มีครู  7  คน  มีนักการภารโรง  1  คน     มีนักเรียน  93  คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

        ในปีการศึกษา  2551 โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด  มีครู  7  คน  มีนักการภารโรง  1  คน   มีนักเรียน  89  คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

        ในปีการศึกษา  2552 โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด  มีครู  7  คน  มีนักการภารโรง  1  คน    มีนักเรียน  83  คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

         ในปีการศึกษา  2553 โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด  มีครู  7  คน  มีนักการภารโรง  1  คน     มีนักเรียน  81  คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

         ในปีการศึกษา  2554  โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด  มีครู  7  คน  มีนักการภารโรง  1  คน   มีนักเรียน  87  คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

         ในปีการศึกษา  2555  โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด  มีครู  6  คน  มีนักการภารโรง  1  คน   มีนักเรียน  83  คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

         ในปีการศึกษา  2556  โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด  มีครู  6  คน  มีนักการภารโรง  1  คน   มีนักเรียน  72  คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 10:49:10 น.

โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวบุญเรียง เพ็ชรรัตน์ โทรศัพท์: 0872688992 อีเมล์: bannakhaowat339@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]