• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา

  โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา เดิมชื่อว่าโรงเรียนวัดทุ่งควาย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2465 โดยสันนิษฐานโรงเรียนวัดทุ่งควายเดิมตั้งอยู่ในที่วัดทุ่งควาย ซึ่งวัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2454 การศึกษาน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2454 โดยหลวงประจันท์จุฑารักษ์ นายอำเภอทุ่งสงในขณะนั้น พร้อมด้วยนายภู่  กุญชรินทร์ กำนันตำบลเขาโร และประชาชนในตำบลร่วมแรงร่วมใจจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของทางราชการ ในระยะเริ่มแรกได้อาศัยศาลาโรงธรรมวัดทุ่งควาย เป็นสถานที่เรียนโดยมีนายมั่ง  สุมงคล เป็นครูใหญ่คนแรก

  พ.ศ. 2499 ได้ก่อสร้างอาคารเป็นเอกเทศ ซึ่งทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาให้ 11,000 บาท และประชาชนได้บริจาคสมทบจำนวน 18,000 บาท สร้างเป็นอาคารเรียนขึ้นในที่ดินด้านหลังของวัดทุ่งควายซึ่งเดิมเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าและเป็นที่ลุ่ม อาคารที่สร้างขึ้นใหม่นี้เป็นอาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร ก่ออิฐถือปูนสูง 1 เมตร โดยรอบต่อด้วยไม้กระดาน จึงได้ย้ายมาเรียนอาหารหลังใหม่ เมื่อวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2501 ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว (เมื่อ พ.ศ. 2540)

  พ.ศ. 2510 ได้ก่อสร้างอาคารเพิ่มอีก 1 หลัง ด้วยเงินบริจาคปัจจุบันรื้อถอนแล้ว เช่น ปี 2521 ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก จำนวน 4 ห้องเรียน 

  พ.ศ. 2514 ได้เปิดขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ จนถึงชั้นประถมศึกษาปี 7 ใน ปี พ.ศ. 2516 

  พ.ศ. 2523 ทางการได้โอนสังกัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปอยู่หน่วยงานใหม่ คือสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ตามกฎหมาย

  พ.ศ. 2527 ปีการศึกษา 2527 ทางราชการ นายประกอบ  ศรีระษา อาจารย์ใหญ่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนบ้านบ่อมอง และย้ายนายอ่ำ  อักษรนำ จากโรงเรียนบ้านบ่อมองมาทแทน

  พ.ศ. 2528 ปีการศึกษา 2528 จำนวนครู 14 คน ในปีนี้ได้รับงบประมาณ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  จากสโมสรไลออนส์ทุ่งสง เป็นเงิน  4,000  บาท

  พ.ศ. 2529 ปีการศึกษา 2529 จำนวนครู 14 คน ไปช่วยราชการที่ ร.ร.วัดเขาโร 1 คน ในปีนี้ นายอ่ำ  อักษรนำ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนวัดทุ่งส้าน และได้ย้ายนายทรงศักดิ์  เพชรเรือนทอง จาก ร.ร.บ้านนาพรุ มาแทน

  พ.ศ. 2530 ปีการศึกษา 2530 จำนวนครู 14 คน ไปช่วยราชการ สปอ.ทุ่งสง 1 คน นักเรียน 243 คน ครูและประชาชนได้ร่วมกันสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติบริเวณเกาะกลางสระน้ำ สิ้นค่าใช้จ่าย 36,569 บาท  ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว

  พ.ศ. 2530 ปีการศึกษา 2531 ได้งบประมาณสร้างถังน้ำซีเมนต์แบบ ฝ.30 (พิเศษ) 1 ชุด 4 ที่ จำนวนเงิน 36,000 บาท สร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.1 งบประมาณ 15,000 บาท (รื้อถอนแล้ว)

  พ.ศ. 2535 ปีการศึกษา 2535 ได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในชั้น ม.1 ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

  พ.ศ. 2537 ปีการศึกษา 2537 ทางราชการได้มีคำสั่งให้ย้ายนายทรงศักดิ์  เพชรเรือนทอง อาจารย์ใหญ่ ไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนวัดวังขรี และได้แต่งตั้งให้นายสมหมาย  กะลาศรี จากโรงเรียนวัดนินมคีรี มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2537

  พ.ศ. 2539 ปีการศึกษา 2539 คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครองได้ประชุมแสดงความคิดเห็นกันเห็นสมควรเปลี่ยนชื่อโรงเรียน โดยได้มีการทำประชาพิจารณ์กันหลายครั้ง มีการประกวดการตั้งชื่อ และสุดท้ายได้ไปพิจารณาสรุปผลกันที่หาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ ได้ชื่อ “ทุ่งควายพัฒนศึกษา” เป็นมติที่ส่วนใหญ่ยอมรับ จึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนขอเปลี่ยนชื่อ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดได้พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ

  พ.ศ. 2543 ปีการศึกษา 2543  ได้รับสนับสนุนจัดสรรงบประมาณจาก อบต.เขาโร โดยการบริหารงานของนายสุนันท์  รักษาสัตย์ เพื่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมประจำตำบล เป็นเงินจำนวน 420,000 บาท เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน ชุมชน ทำพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2543 โดยมี นายวิชม ทองสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิด และในปีนี้ โรงเรียนได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ 1 ในจำนวน 7 โรง ของ สปอ.ทุ่งสง

  พ.ศ. 2543 นางมณฑา  รอดรักษา ที่มาช่วยราชการได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนสังวาลวิทย์ 7 อ.บางขัน นางกัลยาณี  ทิพย์สุขุม ได้ย้ายไปโรงเรียนวัดอัมพวัน อำเภอนาบอน จึงทำให้ครูลดลงเหลือ 12 คน

  พ.ศ. 2545 ปีการศึกษา 2545 จำนวนครู 12 คน เมื่อคิดตามเกณฑ์ ของ กค. จำนวนครูต่ำกว่าเกณฑ์อยู่ 3 อัตรา ในปีนี้ทางโรงเรียนเสนอพร้อมรับการประเมินจากภายนอก ตามนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 คณะผู้ประเมินได้มาประเมินเมื่อวันที่ 13-15 มกราคม 2546 ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง (น่าพอใจ ค่อนข้างสูง) ระดับ 2 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่การศึกษาของประเทศไทยเข้าสู่ระบบนี้ และเป็นโรงเรียนกลุ่มแรก (13 โรง) ของ สปอ.ทุ่งสง ที่เสนอตัวเข้ารับการประเมินภายนอก

  พ.ศ. 2546 วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ซึ่งนับได้ว่าเป็นวันสำคัญต่อวงการศึกษาของไทย อาจเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของประวัติการศึกษาไทย นั่นคือมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานทางการศึกษา คือ เกิดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขต สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งเป็น 4 เขต โดยโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา สังกัด สพท.นศ. 2

  พ.ศ. 2547 ปีการศึกษา 2547 มีนักเรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 131 คน มีครูจำนวน 15 คน ครบตามเกณฑ์ของ ร.ร.ขยายโอกาส

  พ.ศ. 2551 นายสมหมาย  กะลาศรี ได้รับการพิจารณาให้ลาออกจากราชการตามโครงการเออลี่รีไทม์

  พ.ศ. ปีการศึกษา 2551 นายวิมล  หัตถจำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา เมื่อวันที่  8 มกราคม 2552 และได้ยื่นโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้มีคำสั่งย้าย นายสุริยา  โนน เสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553

  พ.ศ. 2554 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้ปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยผู้ปกครองสนับสนุน กิจกรรมบันเทิงเชิงลูกเสือ จำนวน 128,890 บาท ได้รับงบซ่อมแซม จำนวน 877,000 บาทพัฒนาบริบทอาคารสถานที่ พัฒนาทางด้านวิชาการ โดยขอมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจ้างครูช่วยสอนคอมพิวเตอร์ และสอนวิทยาศาสตร์ ทำให้นักเรียนในปีการศึกษา 2554 มี 160 คน

  พ.ศ. 2554 เดือนเมษายน ปีการศึกษา 2554 เกิดน้ำท่วมโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนและได้ปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยผู้ปกครอง ได้รับงบซ่อมแซม และวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1,042,000 บาทพัฒนาบริบทรื้อถอนอาคารเรียน ป.1 ก และได้มาจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ โดยใช้งบประมาณ จำนวน 700,000 บาทปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน 100,000 บาทปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนและถมที่บริเวณด้านหลังโรงเรียนทำให้โรงเรียนมีพื้นที่ในการโรงเรียนขึ้นมาอีก จำนวน 2 ไร่ โดยใช้งบพัฒนา จำนวน 300,000 บาท

  พ.ศ. 2554 วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู นักเรียน ได้ประชุมเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา เป็น โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

  พ.ศ. 2554 เดือนกันยายน ปีการศึกษา 2554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทอดผ้าป่าโรงเรียน ได้รับงบประมาณ 310,000 บาทและได้จัดสร้างห้องประชุมและห้องสมุดโรงเรียน   

  พ.ศ. 2554 เดือนกันยายน ปีการศึกษา 2554  บริษัท SCG ได้พิจารณามอบงบวัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุดโรงเรียน คอมพิวเตอร์ และโทรทัศน์ คิดเป็นเงิน 200,000 บาท

  พ.ศ. 2555 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้ปรับปรุง บริบทอาคารสถานที่ พัฒนาทางด้านวิชาการ โดยขอมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจ้างครูช่วยสอนคอมพิวเตอร์ คือ นางชญาดา  รัตนบุรี และสอนวิทยาศาสตร์  นางสาววลัยลักษณ์  ศรีระษา ทำให้นักเรียนในปีการศึกษา 2555  มี 167 คน

  พ.ศ. 2555 เดือนกรกฎาคม  ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณคอมพิวเตอร์ งบคิดเป็นเงิน 300,000 บาท

  พ.ศ. 2555 วันที่ 23 ตุลาคม 2555 นางธัญญ์ชญา วัลลภ ได้ยื่นขอลาออกจากราชการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการที่ปรึกษา ได้ประชุมเพื่อขออนุมัติบุคลากรเพื่อย้ายมาทดแทนตำแหน่ง ที่ประชุมได้เลือก นางนิรมล  โนนเสนา ครูโรงเรียนบ้านบนควน ย้ายมาแทนตำแหน่ง นางธัญญ์ชญา วัลลภ

  พ.ศ. 2556 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้พัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับ พัฒนาทางด้านวิชาการ โดยขอมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจ้างครูช่วยสอนคอมพิวเตอร์ คือ นางชญาดา  รัตนบุรี และครูสอนวิทยาศาสตร์  นางสาววลัยลักษณ์  ศรีระษา ทำให้นักเรียนในปีการศึกษา 2556 มี 163 คน

  พ.ศ. 2556 เดือนมีนาคม  ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์แทบเล๊ตมัธยมศึกษาปีที่ 1 และครุภัณฑ์สำนักงาน คิดเป็นเงิน 78,000 บาท

  พ.ศ. 2556 เดือนพฤษภาคม  ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนจ้างบุคลากรเพิ่มเพื่อเตรียมโรงเรียนสู่อาเซี่ยน จำนวน 1 คน คือ นางสาวเบญจรัตน์  ศรีปาน ซึ่งเรียนจบทางด้าน ประวัติศาสตร์และมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี มาช่วยสอนและโรงเรียนได้ขออนุญาตไปคุรุสภา เพื่อขอใบอนุญาตประกอบการสอน และทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ส่งบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ มาสอนโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา คือนางสาวกนกวรรณ  ศรีคำจักร

  พ.ศ. 2556 เดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณอาคารเรียน สปช.105/29 งบแปรญัตติ ส.ส.ประกอบ  รัตนพันธ์ ราคา 3,400,000 บาท โดยโรงเรียนได้ประกาศประกวดราคาทางอิเลคทรอนิคส์ อีอ๊อกชั่น ซึ่งได้ห้างหุ้นส่วน เอยูเอสแอนด์ที และทางโรงเรียนได้ทำสัญญาจ้าง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 จนถึง เดือนเมษายน 2557

  พ.ศ. 2556 เดือนกันยายน ปีการศึกษา 2556 ห้างหุ้นส่วน เอยูเอสแอนด์ที ได้เริ่มทำการก่อสร้างอาคารเรียน โดยสัญญาจ้าง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 จนถึง เดือนเมษายน 2557

  พ.ศ. 2556 วันที่ 22-25 เดือน พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนได้เกิดอุทกภัย น้ำท่วมโรงเรียนเป็นครั้งที่ 3 ในรอบสามปี ทางคณะครูได้ช่วยกันป้องกันอย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากโรงเรียนเป็นที่ลุ่มและน้ำได้ซึมใต้ดินเข้าห้องเรียน และทางจังหวัดได้ประกาศให้อำเภอทุ่งสง และตำบลเขาโร เป็นเขตภัยพิบัติน้ำท่วม โรงเรียนได้ของบประมาณในการเปลี่ยนกระเบื้องอาคารเรียน และปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน

  พ.ศ. 2556 ปีการศึกษา 2556 นางนิรมล  โนนเสนา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูผู้สอน

  พ.ศ. 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นางสาววลัยลักษณ์  ศรีระษา ครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์ ได้ขอลาออกเพื่อไปบรรจุแต่งตั้ง เป็นครูผู้ช่วยที่จังหวัดกระบี่

  พ.ศ. 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 นางสาวพิไลภรณ์  ไชยผล ครูธุรการ ได้ขอลาออกเพื่อไปบรรจุแต่งตั้ง เป็นครูผู้ช่วยที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี

  พ.ศ. 2557 วันที่ 1 เมษายน 2557 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นงบภัยพิบัติเกิดอุทกภัย น้ำท่วมโรงเรียนเป็นครั้งที่ 3 จำนวน 650,000 บาท

  พ.ศ. 2557 วันที่ 1 เมษายน 2557 โรงเรียนได้ประกาศสอบราคาจ้างทางอีจีพี งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นงบภัยพิบัติเกิดอุทกภัย จำนวน 650,000 บาท โดยประกาศสอบราคาและยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 11 เมษายน 2557 และดำเนินการเปิดซอง ในวันที่ 17 เมษายน 2557

  พ.ศ. 2557 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนจัดจ้างบุคลากรพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ นางวราภรณ์  ไชยรัตน์ ซึ่งจบการศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มาช่วยปรับคุณภาพการศึกษา

  พ.ศ. 2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนจัดกิจกรรมฉลองอาคารเรียน สปช.105/29 โดย ส.ส.ประกอบ  รัตนพันธ์ เป็นประธานในพิธี โดย ผอ.สันติ  แสงระวี ผอ.สพป.นศ.2 มาร่วมเป็นผู้กล่าวรายงาน และทางโรงเรียนจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา โดยมีนายสมศักดิ์  ศรีปาน เป็นประธานคณะกรรมการทอดผ้าป่าการศึกษา ได้งบสนับสนุน จำนวน 250,000 บาท และนายนบ  อักษรนำ บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท

  พ.ศ. 2557 วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา จ้างนางสาวขนิษฐา  รัตนสุภา  มาสอนภาษาไทย เพื่อปรับคุณภาพการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน

  พ.ศ. 2557 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ได้รับสนับสนุนงบประมาณงบลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ จำนวน 500,000 บาท ในการก่อสร้างรั้วโรงเรียนและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโรงเรียนขอยืมเงินจากทางวัดทุ่งควาย จำนวน 250,000 บาท และได้นำส่งคืนจำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดทำถนนเพิ่มเติมปรับปรุงบริบทด้านหลังโรงเรียน ปรับถมที่ และจัดทำสนามบาสเก็ตบอล เพื่อเตรียมประเมินโรงเรียนพระราชทาน

  พ.ศ. 2557 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ส่งประเมินโรงเรียนพระราชทาน ปรากฏว่าได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

  พ.ศ. 2558 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งบลงทุน จำนวน 150,000 บาท โรงเรียนดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  ในปีการศึกษานี้

   

                         วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  นางศุภรัตน์  ชำนิธุระการ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูผู้สอนที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

   

                       วันที่ 10 พฤษภาคม 2558  นายสุริยา โนนเสนา เดินทางเข้าเฝ้ารับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร 

   

                      วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา จัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์ เนื่องจากโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ไม่มีครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์

   

                      วันที่ 24 มิถุนายน 2558 นายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เดินทางรับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ

   

                     วันที่ 16 กรกฎาคม  2558  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประเมินโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง             โดย ดร.บดินทร์  ธรรมสังวาล  เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน                  

   

                       วันที่ 10 พฤษภาคม 2558  นายสุริยา โนนเสนา เดินทางเข้าเฝ้ารับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี         ชั้นที่ 1  จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร 

   

                       วันที่ 11 ธันวาคม 2558 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ  Bike For Dad

   

                        วันที่ 20 มกราคม 2559 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2558

   

                      วันที่ 28 มกราคม 2559 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทย สุขภาพดี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   

                       ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

   

                        วันที่ 1 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา จ้างนางสาวเบญจมาศ  สมมาตร มาสอนระดับปฐมวัย เนื่องจากโรงเรียนไม่มีครูที่จบการศึกษาปฐมวัย

   

                        วันที่ 29 กรกฎาคม  2559 นายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา พร้อมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เดินทางเข้าเฝ้ารับพระราชทานโรงเรียนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่สวนดุสิต สำนักพระราชวัง

   

                        วันที่ 28 กันยายน 2559 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา เกษียณอายุราชการของ คุณครูไมตรี  หอมเกตุ และคุณครูสุพร  ศักดิ์เศรษฐ ได้รับงบประมาณสนับสนุนผ้าป่า 88,000 บาท

   

                      วันที่ 13 ตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ถวายความอาลัยโดยประดับผ้าแสดงความอาลัยและแต่งกายไว้ทุกข์เป็นเวลา 1 ปี

   

                      วันที่ 2 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา พร้อมชุมชนวัดทุ่งควาย จัดงานถวายความอาลัย 50 วัน ปัญญาสมวาร ครบ 50 วันในการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

   

                       วันที่ 29 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 183,900 บาท  งบซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก. จำนวน 177,400 บาท และงบก่อสร้างส้วม สปช.604/45 จำนวน 267,300 บาท โดยโรงเรียนได้ทำตกลงราคาจ้าง หจก.นุกูล การก่อสร้าง ในการซ่อมแซมอาคารเรียน บ้านพักครูและก่อสร้างส้วม

   

                         ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา มีข้าราชการครู จำนวน 11 คนประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน และครูประจำการ 10 คน ครูอัตราจ้างปรับคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 คน นักการภารโรง 1 คน                  แม่ครัว 1 คน ธุรการโรงเรียน 1 คน มีนักเรียนจำนวน 157 คน

   

                      วันที่ 30 มีนาคม 2560 โรงเรียนประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

   

                      วันที่ 14 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้างเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู โดยจ้างนายพงษ์พิพัฒน์  บุญสิทธิ์ โดยใช้เงินนอกงบประมาณโดยการบริจาค จากคุณครูประนอม  บุญสิทธิ์

   

                      วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายสุริยา  โนนเสนา พร้อมด้วยนายประสิทธิ์  ช่วยพิทักษ์ เดินทางไปรับรางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

   

                        วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับมอบระบบน้ำประปาดื่มได้ จากสโมสรโรตารี่ทุ่งสง โดย นายทศพร  จันทรประวัติ  นายอำเภอทุ่งสง มาเป็นประธานรับมอบ

   

                         วันที่ 15 กันยายน  2560 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า และทางผู้รับเหมาได้ส่งมอบงาน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560  งบประมาณ 499,000 บาท

   

                       วันที่ 19 ตุลาคม 2560 นางสาวฟารีดา  ขุนจันทร์ มาบรรจุใหม่ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งนางสาวฟารีดา  ขุนจันทร์ จบการศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกปฐมวัย

   

                      วันที่ 26 ตุลาคม 2560 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ได้ร่วมกับอำเภอทุ่งสง ร่วมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต ที่วัดเขาปีดี

   

                        วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นางสาวชลัดดา  นาคีเพด มาบรรจุใหม่ ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย

   

                        วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา  ได้รับจัดสรรงบประมาณคอมพิวเตอร์ทดแทน จากอุทกภัย จำนวน 10 ชุด ราคา 210,000 บาท โดยจัดซื้อกับร้านเอเจ คอมพิวเตอร์

   

                        วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ได้รับการโอนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบอุทกภัย เป็นจำนวน เงิน 1,566,600 บาท ซึ่งทางโรงเรียนจะดำเนินการประกาศเชิญชวนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปี 2560 ต่อไป

   

                         ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา มีข้าราชการครู จำนวน 11 คนประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน และครูประจำการ 10 คน ครูอัตราจ้างปรับคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 คน นักการภารโรง 1 คน  แม่ครัว 1 คน ธุรการโรงเรียน 1 คน มีนักเรียนจำนวน 157 คน

   

                      วันที่ 30 มีนาคม 2560 โรงเรียนประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

   

                      วันที่ 14 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้างเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู โดยจ้างนายพงษ์พิพัฒน์  บุญสิทธิ์ โดยใช้เงินนอกงบประมาณโดยการบริจาค จากคุณครูประนอม  บุญสิทธิ์

   

                      วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายสุริยา  โนนเสนา พร้อมด้วยนายประสิทธิ์  ช่วยพิทักษ์ เดินทางไปรับรางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

   

                        วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับมอบระบบน้ำประปาดื่มได้              จากสโมสรโรตารี่ทุ่งสง โดย นายทศพร  จันทรประวัติ  นายอำเภอทุ่งสง มาเป็นประธานรับมอบ โดยงบประมาณ จากสโมสรโรตารี่ทุ่งสง จำนวน 70,000 บาทและจากกลุ่ม TK รักบ้านเกิด จำนวน 20,000 บาท

   

                         วันที่ 15 กันยายน  2560 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า และทางผู้รับเหมาได้ส่งมอบงาน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560  งบประมาณ 499,000 บาท

   

                        วันที่ 30 กันยายน 2560 นางบุญเจือ  บุญสถิตย์  เกษียณอายุราชการ

   

                       วันที่ 19 ตุลาคม 2560 นางสาวฟารีดา  ขุนจันทร์ มาบรรจุใหม่ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งนางสาวฟารีดา  ขุนจันทร์ จบการศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกปฐมวัย

   

                      วันที่ 26 ตุลาคม 2560 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ได้ร่วมกับอำเภอทุ่งสง ร่วมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่วัดเขาปรีดี

   

                        วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นางสาวชลัดดา  นาคีเพด มาบรรจุใหม่ ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย เลขที่ตำแหน่ง 5656

   

                        วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา  ได้รับจัดสรรงบประมาณคอมพิวเตอร์ทดแทน จากอุทกภัย จำนวน 10 ชุด ราคา 210,000 บาท โดยจัดซื้อกับร้านเอเจ คอมพิวเตอร์

   

                        วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ได้รับการโอนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบอุทกภัย เป็นจำนวน เงิน 1,566,600 บาท ซึ่งทางโรงเรียนจะดำเนินการประกาศเชิญชวนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปี 2560 โดยโรงเรียนประกาศโดย E-biding โดยบริษัทโชคสีทอง จำกัด

   

                       วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นางวราภรณ์  ไชยรัตน์ สอบบรรจุครูกรณีพิเศษ ว.16 และขอลาออกจากตำแหน่งครูผู้ช่วยไปบรรจุที่โรงเรียนบางขันวิทยา สพม.12

   

                      วันที่ 26 มกราคม 2561 นายบุญสด  บุญเกิด มารายงานตัวเพื่อครูตามโครงการครูทรงคุณค่าของแผ่นดิน วิชาคณิตศาสตร์

   

                        วันที่ 31 มกราคม 2561 นางสาวชลัดดา  นาคีเพด ได้ยื่นลาออกจากราชการครูผู้ช่วยเพื่อไปสอบบรรจุเป็นครู กทม.โดยทางโรงเรียนทำหนังสือถึง สพป.นศ.2 เพื่อให้ กศจ.พิจารณาอนุมัติการลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561

   

                         วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวธันย์ชนก  ชูเสน ได้มารายงานตัวบรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย เลขที่ตำแหน่ง 2482 วิชาเอกภาษาอังกฤษ โดยการตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน มาจากโรงเรียนบ้านหนองเตย อำเภอช้างกลาง

   

                       วันที่ 19 มิถุนายน 2561 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ และโอนเงินงบประมาณ งบลงทุน จำนวน 259,700 บาท โดยโรงเรียนใช้วิธีจำเพาะเจาะจง ทำสัญญาจ้าง นายประทีป มีบัว มาซ่อมแซมอาคารเรียนและเทคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเสาธง ปรับปรุงโรงอาหาร ปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช.105/29 และทาสีอาคารเรียน ป.1 ก.หลังที่ 2

   

                       วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 พลตรีทวี  เกิดสมบูรณ์ ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 43 พันเอกวินัย รุ่งสังข์ ได้มอบบ้านให้กับเด็กชายธนากร  แก้วเทวา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนางนิรมล  โนนเสนา เป็นครูประจำชั้น โดยทางผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 และคณะได้ซ่อมแซมบ้านราคา 70,000 บาท และมอบทุนการศึกษาให้เด็กชายธนากร  แก้วเทวา จำนวน 22,189 บาท โดยฝากเงินไว้ที่สถาบันการเงินบ้านวังไทร

   

                   วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายสุริยา  โนนเสนา ส่งผลงานคุรุสดุดี ประเภทผู้บริหาร ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และประกาศผลโดยคุรุสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ารับรางวัลคุรุสดุดี ประเภทผู้บริหาร ที่หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2562

   

                       วันที่ 30 กันยายน 2561 ข้าราชการครูเกษียรจำนวน 3 คน คือนายธรรมรัตน์ ศรีชัย ,นายโชคดี  ไชยรัตน์ และนางลดาวัลย์  บุญชนะ

   

                         วันที่ 1 ตุลาคม 2561 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ได้รับการบรรจุแต่งครุผู้ช่วยจำนวน 2 คนคือ นางสาวภัสมล  ตุ้งติก วิชาเอกวิทยาศาสตร์ โครงการครูคืนถิ่น เลขที่ตำแหน่ง 5647  และนางสาวเสาวลักษณ์  ลักษณะ วิชาเอกภาษาไทย เลขที่ตำแหน่ง 5656

   

                          วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นางสาวจรรยา   เชี่ยววิทย์ บุคลากรคณิตศาสตร์ มารายงานตัว ตามโครงการครูคลังสมองของแผ่น

   

                          วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ข้อมูลนักเรียนมีตัว และมาเรียน จำนวน 138 คน

   

                          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ได้จ้างนางสาวอนงค์ลักษณ์            รัตนคช วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน แทนนางสาวสุนันทา  ชนาชน                       ซึ่งย้ายไปโรงเรียนบ้านหนองท่อม

   

                           วันที่ 3 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ได้ดำเนินการนับนักเรียนมีตัว พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีตัว 138 คน โดยมี นางสาวพวงรัชต์  เพชรา ตัวแทน สพป.นศ.2 ,พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์  หนูชุม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายณัฐวรรธน์  ไชยรัตน์ ตัวแทน ผู้ปกครอง นายประสิทธิ์  ช่วยพิทักษ์ ครูผู้รับผิดชอบข้อมูล DMC ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลเป็นจริงทุกประการ

   

                          วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายสุริยา  โนนเสนา คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมบนาถบพิตร ที่หอประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง

   

                         วันที่ 13 ธันวาคม 2561 โรงเรียนได้รับการจัดสรร และโอนเงินงบลงทุน ค่าจัดสร้างสนามกีฬาแบบกรมสามัญ งบประมาณ 159,100 บาท และกำลังดำเนินการจัดทำสัญญาเพื่อการก่อสร้างในโอกาสต่อไป  

   

                         วันที่ 18 มกราคม 2562 นายสุริยา  โนนเสนา  รับรางวัลคุรุสดุดี ที่หอประชุมคุรุสภา จากนายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

   

  ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ได้รับการคัดเลือก เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเขาโร พร้อมในการรับนักเรียนและจะพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพของชุมชนต่อไป

  วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษาได้จ้าง ครูวิชาเอกดนตรีศึกษา คือ นายกิตติพิชญ์  โนนเสนา มาทำการสอนวิชาดนตรี ให้กับนักเรียนตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเขาโร

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-20 14:17:31 น.

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โทรศัพท์: 0892838340 อีเมล์: thungkwai@gmail.com, 1080210322_nst2@eisth.org
เว็บมาสเตอร์:: นายพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์ โทรศัพท์: 0993575858 อีเมล์: b.phongphipat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]