• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  ความสามารถ  และพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพระดับชาติ

   

  เป้าประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคน  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเต็มศักยภาพใฝ่เรียนรู้มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  และการใช้เทคโนโลยี  ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียน  เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีจิตสาธารณะ  และรับผิดชอบต่อสังคม

  2. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคน  ได้รับโอกาสในการศึกษาปฐมวัย  และการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ

  3. เพื่อยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

  4. เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  เพื่อยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานอย่างมีธรรมาภิบาล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-20 14:17:31 น.

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โทรศัพท์: 0892838340 อีเมล์: thungkwai@gmail.com, 1080210322_nst2@eisth.org
เว็บมาสเตอร์:: นายพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์ โทรศัพท์: 0993575858 อีเมล์: b.phongphipat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]