โรงเรียนบ้านบางลึก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านบางลึก  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัดนครศรีธรรมราช เขต 3  ตั้งอยู่หมู่ท่ี  ๑๒  ตำบลคลองน้อย  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งขึ้นดมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐  โดยชาวบ้านบางลึกได้บริจาคท่ีดิน  และสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ขนาด  ๒  ห้องเรียน  เปิดสอนเพียงชั้น  ป. ๑  มีครูคนเดียว  คือ  นายหับ  แก้วประดิษฐ์  และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่คนแรก

              ปี พ.ศ. ๒๕๐๕  ได้เกิดวาตภัยขึ้นท่ีอำเภอปากพนัง  อาคารเรียนชั่วคราวได้รับความเสียหายยับเยิน  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนถาวรหลังแรก  คือ  อาคาร  ป. ๑ ข.  ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔  และปีท่ี  ๖  ตามลำดับ  ต่อมาปี  พ.ศ.  ๒๕๒๗  นายหับ  แก้วประดิษฐ์  ได้เกษียณอายุราชการ  ทางราชการแต่งตั้งนายบุญธรรม  คงชู  เป็นผู้รักษาการและเป็นครูใหญ่คนต่อมา  จนถึงปี  พ.ศ. ๒๕๓๓  นายบุญธรรม  คงชู  ได้ย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดคลองน้อยกับ  นายณรงค์  นังคลา  ซึ่งมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้แทน  จนสามารถปรับปรุงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่  และผู้อำนวยการตามลำดับ

              ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ทางราชการได้ย้าย  นายวิมล  ภัทรวิวัฒน์วงศ์  จากโรงเรียนบ้านงามมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  จนถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ได้เกษียณอายุราชการ

               วันท่ี  ๑๑  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ทางราชการได้ย้าย  นางชุติกาญจน์  พุ่มบุญฑริก  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  วิทยฐานะ  เป็นผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  จากโรงเรียนวัดคลองน้อย มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางลึก  จนถึงปัจจุบัน

               ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบางลึก  เป็นหน่วยงานทางการศึกษา  ท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้กับนักเรียนในเขตบริเวณบริการของโรงเรียน  พื้นท่ีบริการ  หมู่  ๑๒  ตำบลคลองน้อย  อำเภอปากพนัง  และหมู่  ๒  ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เปิดสอน  ๒  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  (ชั้นอนุบาล ๑-๒)  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖)  โรงเรียนอยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๓  เป็นระยะทาง  ๔๕  กิโลเมตร  มีประชากรในเขตบริการของโรงเรียนประมาณ  ๑,๐๒๐  คน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  มีนักเรียนทั้งหมด  จำนวน  ๖๗  คน  มีข้าราชการครู  จำนวน  ๘  คน  (๒๐  กันยายน  ๒๕๕๖  เกษีษณ  ๑  คน)  ลูกจ้างชั่วคราว  ๑  คน  มีอาคารเรียน  อาคารประกอบการ  คือ  อาคารเรียนแบบ  ป.๑ ข.  ๒  ห้องเรียน  จำนวน  ๒  หลัง  ซึ่งเก่าและชำรุดมากแล้ว  แต่จำเป็นต้องใช้  เนื่องจากนักเรียนไม่มีท่ีเรียนและทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,  อาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๓/๒๖  ขนาด  ๓  ห้องเรียน  จำนวน  ๑  หลัง,  อาคารเรียนแบบ  สปช.  ๖๐๑/๒๙  ขนาด  ๔  ห้องเรียน  จำนวน  ๑  หลัง  อาคารเอนกประสงค์  แบบสามัญ  ๓๑๒  จำนวน  ๑ หลัง, ส้วมแบบ  สปช.  ๖๐๑/๒๖  ขนาด  ๖  ที่นั่ง  จำนวน  ๑  หลัง  ชำรุดมากไม่สามารถใช้งานได้  ส่วมแบบ  สปช.  ๖๐๑/๒๖  ขนาด  ๒  ที่นั่ง  จำนวน  ๑  หลัง,  ส้วมแบบนักเรียนหญิง ๔ที่/๔๙  จำนวน  ๑  หลัง  บ่อเก็บน้ำฝน  แบบ ฝ.๓๓  จำนวน  ๒  ชุด  โรงอาหารชั่วคราว  จำนวน  ๑  หลัง,  รั้วคอนกรีตหน้งโรงเรียน,  ทางเท้ารอบ ๆ บริเวณโรงเรียน  ซึ่งส่งผลให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้มากขึ้น  สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นพัฒนาด้าน  การอ่าน  การเขียน  และการคิดเลข  ให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยเรียนทุกคน

              โรงเรียนบ้านบางลึกจัดตั้งและเปิดการสอน  ตั้งแต่ปีพุทธศักราช  ๒๕๐๐  จนถึงปัจจุบัน  คือ  ปีการศึกษานี้  นับเป็นระยะเวลา  ๖๑  ปี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนบ้านบางลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 0984513836 อีเมล์: bangluck.123@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวัยดา แสงวิมาน โทรศัพท์: 0612106900 อีเมล์: daraka013@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]