โรงเรียนวัดเทพนมเชือด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • การศึกษาของโรงเรียนวัดเทพนมเชือดแต่เดิมนั้นมีเพียงประถมต้น เป็นโรงเรียนประชาบาลที่สองของอำเภอร่อนพิบูลย์  ใช้สถานที่สอนในวัดเทพนมเชือด  โดยเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ใช้ศาลาการเปรียญวัดเทพนมเชือดเป็นอาคารเรียน  โดยเปิดสอนเป็นทางการในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๔๖๔     ด้วยการอุปถัมภ์จากพระอธิการเอียด  เจ้าอาวาสสมัยนั้น

                  ปี  ๒๕๐๗  เจ้าอาวาสพระครูวิเศษพิบูลย์กิจ  ขณะนั้นเห็นว่าอาคารเรียนศาลาการเปรียญชำรุดมาก  ประกอบกับทางวัดต้องใช้อาคารดังกล่าวประกอบพิธีทางศาสนา  จึงอนุญาตให้สร้างอาคารเป็นเอกเทศในที่ดินของวัดด้านทิศตะวันออกของวัด ติดถนนสายนครศรีธรรมราช – ทุ่งสง  โดยสร้างอาคารแบบกรมสามัญ  ๐๐๘  มีมุขกลาง  ขนาด  ๔  ห้องเรียน  โดยใช้งบบริจาค  หลังจากนั้นได้ดำเนินการให้มีสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมเป็นอาคารคงทนถาวร  นอกจากนั้นได้ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร  รั้วโรงเรียน  การติดตั้งระบบไฟฟ้า  ซึ่งได้รับงบประมาณบริจาคเป็นส่วนใหญ่

                  ปีการศึกษา     ๒๕๒๒  โรงเรียนได้เปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

                  ปีงบประมาณ ๒๕๒๓  ทางการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานแบบกรมสามัญ

                  ปีงบประมาณ  ๒๕๒๖  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.๑๐๓/๒๕๒๖  ขนาด  ๓  ห้องเรียน  จำนวน  ๑  หลัง

                  ปีงบประมาณ  ๒๕๒๗  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบสามัญ 

  ขนาด  ๒      ที่นั่ง  จำนวน  ๑  หลัง 

                  ปีงบประมาณ  ๒๕๒๙  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ ส.ป.ช  ๖๐๑/๒๖  ขนาด  ๒  ที่นั่ง  จำนวน  ๑  หลัง 

                  ปีงบประมาณ     ๒๕๓๐  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ส.ป.ช. ๓๐๑/๒๖  ขนาด  ๓  ห้องเรียน  จำนวน  ๑  หลัง

                  ปีการศึกษา  ๒๕๔๗  ได้รับงบประมาณอุดหนุนทั่วไปจากสำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์  ๑๐๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  นำมาก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นห้องสมุดไอทีและสำนักงานโรงเรียน  โดยนำวัสดุอุปกรณ์ที่โรงเรียนมีคือไม้ใช้ทำหลังคามาร่วมด้วย  อาคารเสร็จสมบูรณ์ใช้อยู่อาศัยได้ถาวร

                  ปีการศึกษา  ๒๕๕๐  จัดสร้างรั้วโรงเรียนทดแทนรั้วเก่าที่ชำรุด  ด้านทิศตะวันออกติดถนน  พร้อมมีป้ายโรงเรียนจากเงินงบประมาณโรงเรียนจากเหตุประสบอุทกภัยและเงินบริจาคสมทบ 

                 

  ปัจจุบัน

                  ปัจจุบันโรงเรียนวัดเทพนมเชือดยังใช้พื้นที่วัดเทพนมเชือดในการจัดการเรียนการสอน  เนื่องจากมีอาคารเรียนไม่เพียงพอ  มีการจัดการเรียนการสอน  ๘  ห้องเรียน  ประกอบด้วยชั้นอนุบาล  ๒  ห้องเรียน  ประถมศึกษาชั้นปีที่  ๑ - ๖  จำนวน  ๖  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด  ๑๑๑ คน  ครู  ๙  คน  ธุรการโรงเรียน ๑ คน และนักการภารโรง  ๑  คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนวัดเทพนมเชือด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075441339 อีเมล์: jira_saa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรชัย รามดิษฐ์ โทรศัพท์: 0867418680 อีเมล์: Sura1201@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]