โรงเรียนวัดเทพนมเชือด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mision)

            1.ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

            2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  ภูมิใจในความเป็นไทยและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

            พอเพียง

            3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาการ  เทคโนโลยีและการสื่อสารภาษาต่างประเทศ

            4.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

            5.พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการตามแนวการกระจายอำนาจตามหลัก

             ธรรมาภิบาล

            6.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี  มีสุนทรียภาพ  ปราศจากยาเสพติดและมีจิตสาธารณะ

            7.พัฒนาสภาพแวดล้อมและทรัพยากร

   

  เป้าหมาย

  1.ผู้เรียนมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

  2.ผู้เรียนมีคุณธรรม  สำนึกในความเป็นไทยและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  3.ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาการ  เทคโนโลยีและการสื่อสารภาษาต่างประเทศ

  4.บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้

            5.โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการตามแนวการกระจายอำนาจตาม

              หลักธรรมาภิบาล

            6.ผู้เรียนมีสุขภาพดี  มีสุนทรียภาพ  ปราศจากยาเสพติดและมีจิตสาธารณะ

            7.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนวัดเทพนมเชือด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075441339 อีเมล์: jira_saa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรชัย รามดิษฐ์ โทรศัพท์: 0867418680 อีเมล์: Sura1201@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]