โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรมขั้นพื้นฐาน 8 ประการ

  2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา

  3. สร้างเสริมบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

  4. ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  5.พัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารโรงเรียนครบวงจร

  6.  โรงเรียนจัดการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

  7.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

  8.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะและเจตคติน้อมนำวิถีชีวิตตามวิถีพุทธ โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

  9.   จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน

  เป้าหมาย

  1.ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

  2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีทักษะการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

  3.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

  4.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและได้มาตรฐานตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  5.โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และพร้อมให้บริการแก่ทุกภาคส่วน

  6. ครูปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  7.โรงเรียนมีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  8.โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนครบวงจร และบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา

  9.โรงเรียนจัดการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

  10.ให้นักเรียนเรียนรู้ และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติโดยการบูรณาการกับการเรียนการสอน

  11.นำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนอย่างกว้างขวางและหลากหลาย

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-21 13:26:46 น.

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075441144 อีเมล์: oil05102529@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รุ่งทิวา บุญสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0828187668 อีเมล์: oil05102529@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]