โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรมขั้นพื้นฐาน 8 ประการ

  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา

  3. สร้างเสริมบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

  4. ส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  5. พัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารโรงเรียนครบวงจร


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075441144 อีเมล์: oil05102529@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รุ่งทิวา บุญสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0828187668 อีเมล์: oil05102529@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]