โรงเรียนวัดชนาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนวัดชนาราม  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ตำบลทุ่งปรัง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  4  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  มีเขตบริการของโรงเรียน  2 หมู่บ้าน คือหมู่ที่  8  และหมู่ที่  15  ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล  เปิดทำการสอนครั้งแรกเป็นโรงเรียนสาขาเมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2482  จากโรงเรียนประชาบาลตำบลทุ่งปรัง  โดยนายบุสย์  วิชัยกุล  ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับพระแก้ว โอภาโส เจ้าอาวาสดำเนินการขออนุญาตเปิดโรงเรียน  โดยมีนายชอบ  นภาดินนท์  ศึกษาธิการอำเภอเป็นผู้เปิดมีนักเรียนทั้งสิ้น  60 คน  ชาย  35 คน หญิง  25 คน ครูทำการสอน  2 คน  คือนายเชือบ  รักษ์แก้ว และ นายจบ   กลิ่นแก้ว  และได้แยกเป็นเอกเทศเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2483  ชื่อว่าโรงเรียนวัดชนาราม โดยมี นาย เชือบ  รักษ์แก้ว ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกโดยใช้ศาลาวัดเป็นสถานที่เรียนผู้บริหารโรงเรียนวัดชนารามคนปัจจุบันคือ นายสำราญ หนูศรีคง  ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้เมื่อวันที่    1   พฤศจิกายน   พ.ศ.2554


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:24:28 น.

โรงเรียนวัดชนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075845444 อีเมล์: watchanaramschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทธินี มีคล้าย โทรศัพท์: 075845444 อีเมล์: watchanaram@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]