โรงเรียนวัดชนาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • โรงเรียนวัดชนารามมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบตามกรอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้

  1.  จัดทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
  2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบ  มีคุณภาพ  สามารถรองรับสิทธิและโอกาสของผู้เรียนอย่างทั่วถึง
  3. พัฒนาคุณภาพครูให้มีศักยภาพสูงสามารถปฏิบัติภารกิจตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาอย่างมืออาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
  4. พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านผลผลิต  กระบวนการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เน้นทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
  5. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้นักเรียนสำนึกในความเป็นไทย
  6. ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:24:28 น.

โรงเรียนวัดชนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075845444 อีเมล์: watchanaramschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทธินี มีคล้าย โทรศัพท์: 075845444 อีเมล์: watchanaram@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]