โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • facebook page
 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติของโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านเขาฝ้ายสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2500 โดยพระเลี่ยน สิริปุญโญ ได้้ชวนราษกรบ้านเขาฝ้ายร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราว ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร เสาไม้กลม หลังคามุ่จาก ต่อมาในวันที่ 17 กรกฏาคม 2502 จึงได้รับอนุญาตให้เปิดรับนักเรียนและเริ่มเปิดทำการสอน โดยทางการได้สั่งให้นายเชื้อ ณ นคร มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ในปีแรกเปิดรับนักเรียนชั้น ป.1และป.2 มีนักเรียน61 คน ครู 1 คน

          ปีการศึกษา2503 เปิดสอนถึงชั้นป.4  วันที่ 25 ตุลาคม 2505 อาคารเรียนถูกวาตภัย พังเสียหายหมดทั้งหลัง ครูร่วมกับผู้ปกครองได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นใหม่ที่เดิม ใช้เป็นที่เรียนเรื่ิอยมา 

         ปีการศึกษา2506 ได้รับงบประมาณจากทางราชการให้ก่อสร้างอาคารเรียน ป.1จ ขนาด3 ห้องเรียน จำนวน 1หลัง สร้างเสร็จเรียบร้อยตามแบบรุปรายการ

         ปีการศึกษา2508 นับเป็นอาคารเรียนถาวรหลังแรกสุดของโรงเรียน  ( ปัจจุบันได้รื้อถอนแล้ว เนื่องจากชำรุดตามสภาพการใช้งานนาน)

         ปีการศึกษา 2510 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1จ ขนาด3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง(ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว) และบ้านพักครู 1 หลัง 

         ปีการศึกษา 2513 ผู้ปกครองได้ร่วมกันสร้างโรงอาหารขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร 1 หลัง (ปัจจุบันรื้อถอนไปแล้ว)

         ปีการศึกษา 2517 เปิดทำการสอนถึงชั้น ป.7 มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นอาคารเรียนไม่พอ คณะครูและผู้ปกครองร่วมสร้างอาคารเรียนชั่วครวา กว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร 1หลัง(ปัจจุบันชำรุดแล้ว) 

        ปีการศึกษา 2518ได้งบสร้างส้วม แบบ401 ขนาด 2ที่นั่ง 1 หลังนับเป็นส้วมถาวรหลังแรก (ชำรุดแล้ว )

        ปีการศึกษา 2520 สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ก ขนาด 4ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง กรมประชาสงเคราะห์ ไ้สร้างอาคารเรียน ขนาด 2 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง และส้วม ขนาด 3 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว) 

        ปีการศึกษา 2523 ได้ต่อเติม อาคารเรียน ป1ก เพิ่มอีก 2ห้องเรียน ปีการศึกษา 2524 ได้โรงฝึกงานจำนวน 1หลัง และส้วมแบบ401 ขนาด 2 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

        ปีการศึกษา2526 ได้งบสร้างส้วมแบบสปช.601 ขนาด 3 ที่นั่ง จำนวน 1หลัง

        ปีการศึกษา 2536 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับก่อนประถม  ปีการศึกษา2537 บรษัทซิว- เนชั่นแนลจำกัด สร้างอาคารเรียนแบบสปช 105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน มอบให้โรงเรียนจำนวน 1 หลัง

        ปีการศึกษา2539 สร้างอาคารเรียนแบบสปช.2/28 ขนาด 9 ห้องเรียนจำวน 1หลังและโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนโครงการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

  ปีการศึกษา2541 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบสปช.601 ขนาด 6ที่นั่ง จำนงน 1 หลัง  

        ปีการศึกษา 2542ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่าง อาคารเรียนแบบสปช105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน ก่อสร้างส้วมแบบสปช 601 ขนาด 2 ีท่ี่นั่ง จำนวน 1หลัง   

        ปีการศึกษา 2548 บริษัทซิวเนชั่นแนล ได้มอบงบประมาณปรับปรุงอาคารซิวเป็นเงิน 170000 บาท   

        ปีการศึกษา 2553 บริษัท ซิว มัตสุชิตะ pamasonic ได้มอบงบประมาณปรับปรุงป้ายโรงเรียนเป็นเงิน 50000 บาท

       ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเขาฝ้ายเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมสึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 350 คน มีครูทั้งหมด 16 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน   (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563)

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-01 15:36:48 น.

โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075800187 อีเมล์: sch376476@pnst4.net
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกรรณิการ์ ใจแจ้ง โทรศัพท์: 0653517119 อีเมล์: kbl789@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]