โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • facebook page
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้ เป็นคนดี มีคุณธรรม

  2. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานสึกษา ให้มีความรู้ ความสมารถ

  3. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาด รื่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

  4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี

   

   เป้าประสงค์

  1. นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

  2. นักเรียนเป็นผู้มีทักษธในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

  4. นักเรียนมีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

  5. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษ

  6. นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

  7. ครูพัฒนาตนเอง และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวปฎิรูปการศึกษา ดดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างต่อเนื่อง

  8. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่น สวยงาม และมีสิ่งอำนวยความสะดวดต่างๆที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

  9. การบริหารของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารตามระเบียบที่กำหนดทุกขั้นตอน

  10. ชุมชนองค์กรท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-01 15:36:48 น.

โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075800187 อีเมล์: sch376476@pnst4.net
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกรรณิการ์ ใจแจ้ง โทรศัพท์: 0653517119 อีเมล์: kbl789@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]