โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • facebook page
 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • กลยุทธ์ระดับแผนงาน   

  1.  แผนงานพัฒนาผู้เรียน

  1.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  1.2  พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

  1.3  พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์

  1.4  พัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียน

  1.5  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

  2. แผนงานพัฒนาบุคลากร

                 2.1 พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน ที่ใช้กระบวนการและ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู   ใช้เทคโนโลยี  สื่อและนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอน

                 2.3 สนับสนุนการนำภูมิปัญญา  แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

                 2.4 ส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ  สร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน

  3. แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการ

  3.1  พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา

  3.2  สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

  3.3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

  3.4  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรม อย่างหลากหลาย

  3.5  ปรับปรุงหลักสูตร  พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

                3.6  ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์

                3.7  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  

                3.8  พัฒนากิจกรรมอาหารกลางวันให้ครบวงจร

                3.9  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน

                3.10 ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  3.11 ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย

  4. แผนงานพัฒนาอาคารสถานที่

                 4.1  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน

                 4.2  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-01 15:36:48 น.

โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075800187 อีเมล์: sch376476@pnst4.net
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกรรณิการ์ ใจแจ้ง โทรศัพท์: 0653517119 อีเมล์: kbl789@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]