โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.พัฒนา สถานศึกษาให้เป็น แหล่งเรียนรู้และมี สภาพแวดล้อมที่ เอื้อ ต่อการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ

  2.ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการเรียนรู้

  ๓. พัฒนา นาผู้เรียน ให้มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ สมบูรณ์ มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมี ทักษะชีวิตตาม พระบรมราโชบาย

  ๔. พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา เพื่อ สนองต่อความ แตกต่างระหว่าง บุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ ตามความสามารถ

  ๕.ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการ ศึกษาให้มี ความรู้ ความสามา รถ มีคุณภาพตาม มาตรฐานวิชาชีพ

  ๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการ พัฒนาการศึกษาของ โรงเรียน

  ๗. ส่งเสริม และสนับสนุน พัฒนาการจัดการศึกษา ให้นักเรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

  เป้าประสงค์

  1.โรงเรียนมีแหล่ง เรียนรู้และมี สภาพแวดล้อมที่ เอื้อ ต่อการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ

  2.ผู้เรียนสามารถใช้สื่อ และเทคโนโลยีในการ เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

  3.ผู้เรียนมี สุขภาพกายและ สุขภาพจิตที่ สมบูรณ์ มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมี ทักษะชีวิตตาม พระบรมราโชบาย

  4. โรงเรียนมี หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองต่อความ แตกต่างระหว่าง บุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ ตามความสามารถ

  ๕. ครูและบุคลากร ทางการศึกษาให้มี ความรู้ ความสามา รถ มีคุณภาพตามมาตรฐาน วิชาชีพ

  ๖. โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุนและประสาน ความร่วมมือจากชุมชน และองค์กรภายนอก

  ๗. โรงเรียนส่งเสริม และ สนับสนุนการจัด การศึกษาให้นักเรียนมี คุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-26 14:33:27 น.

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0869407025 อีเมล์: ืีnuring03@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายศิวกร ศรีสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0980351216 อีเมล์: 56e148075@parichat.skru.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]