โรงเรียนบ้านวังลุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • E-service
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

               1. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

               2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

              3. บริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน และมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

              4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ

   

  เป้าประสงค์ (Goal)

            1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ

           2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค

           3. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์   

           4. บริหารจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน และมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย บูรณาการการทำงานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบจากทุกภาคส่วนเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

  5.บูรณาการการทำงานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่ทุกภาคส่วน

   

  กลยุทธ์สถานศึกษา

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมุ่งสู่อาเซียนและสากล

  กลยุทธ์ที่ 2.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา

  กลยุทธ์ที่ 3. สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้

  กลยุทธ์ที่ 4.  เสริมสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

  กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาคุณภาพตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 15:46:38 น.

โรงเรียนบ้านวังลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 394012 อีเมล์: school394012@pnst4.net
เว็บมาสเตอร์:: natpailin klinlokai โทรศัพท์: 0629511615 อีเมล์: natpailin@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]