• รูปกิจกรรม
 • EcoS0S.th.jpg

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION STATEMENT)

            1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม   

            2.  สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

            3.  ส่งเสริมพัฒนาครูสู่มืออาชีพ

            4.  ส่งเสริมการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            5.  พัฒนาระบบบริหารธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

  เป้าประสงค์  (Objective)

            1.  ผู้เรียนทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักสูตรสถานศึกษา

            2.  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน

            3.  ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย  บริหารจัดการชั้นเรียนเป็นระบบนำไปสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

            4.  สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสะอาดสวยงาม  เอื้อต่อการเรียนรู้โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            5.  การบริหารจัดการเป็นระบบครบวงจรตามหลักธรรมาภิบาล

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-28 19:56:10 น.

โรงเรียนวัดพรหมโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075338388 อีเมล์: watpromlokschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุคนธา หมิดหวัง โทรศัพท์: 0917853284 อีเมล์: noomariam.300437@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]