โรงเรียนวัดพรหมโลก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION STATEMENT)

            1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม   

            2.  สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

            3.  ส่งเสริมพัฒนาครูสู่มืออาชีพ

            4.  ส่งเสริมการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            5.  พัฒนาระบบบริหารธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

  เป้าประสงค์  (Objective)

            1.  ผู้เรียนทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักสูตรสถานศึกษา

            2.  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน

            3.  ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย  บริหารจัดการชั้นเรียนเป็นระบบนำไปสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

            4.  สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสะอาดสวยงาม  เอื้อต่อการเรียนรู้โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            5.  การบริหารจัดการเป็นระบบครบวงจรตามหลักธรรมาภิบาล

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-06 23:40:41 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวรรณะ ชูสุวรรณ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางละออง นิ่มชนะ

 • นางรำพึง เปรมปรีดาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,269
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพรหมโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075338388 อีเมล์: watpromlokschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุคนธา หมิดหวัง โทรศัพท์: 0917853284 อีเมล์: noomariam.300437@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]