• รูปกิจกรรม
 • EcoS0S.th.jpg

 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • โครงสร้างหน่วยงาน

  • กลุ่มบริหารวิชาการ         หัวหน้ากลุ่มนางสาวพิมพ์ชนก ศรีวิลัย
  • กลุ่มบริหารงบประมาณ    หัวหน้ากลุ่มนางสาวชนนิกานต์  เกียรติรุ่งโรจน์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล      หัวหน้ากลุ่มนายเลอศักดิ์  แก้วเจริญ
  • กลุ่มบริหารงานทั่วไป       หัวหน้ากลุ่มนางสาวเกตุณภัส  เฉลิมวรรณ

  EtIu2e.md.jpg

   

  มอบหมายงานตามภารกิจ 4 กลุ่มงาน

  1. นางวรรณะ  ชูสุวรรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมโลก ควบคุม กำกับ ติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนให้งานทุกด้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย และควบคุมดูแลบริหารงานบุคคล บริหารงานวิชาการ บริหารงานงบประมาณ

  2. มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติราชการที่สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดตามกระบวนงาน 4 กลุ่ม ได้แก่ งานบริหารวิชาการ บริหารทั่วไป บริหารบุคคล และบริหารงบประมาณ ประกอบด้วยบุคลากรและภารกิจย่อยในแต่ละงาน ดังต่อไปนี้

  2.1 งานบริหารวิชาการ

  2.1.1 การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น

  2.1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ

  2.1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

  2.1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

  2.1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

  2.1.6 การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน

  2.1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

  2.1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

  2.1.9 การนิเทศการศึกษา

  2.1.10 การแนะแนว

  2.1.11 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

  2.1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

  2.1.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

  2.1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

  2.1.15 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา

  2.1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

  2.1.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

  2.2 กลุ่มบริหารทั่วไป

  2.2.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

  2.2.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

  2.2.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา

  2.2.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน

  2.2.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

  2.2.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

  2.2.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

  2.2.8 การดำเนินงานธุรการ

  2.2.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

  2.2.10 การจัดทำสำมะโนผู้เรียน

  2.2.11 การรับนักเรียน

  2.2.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา

  2.2.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

  2.2.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

  2.2.15 การทัศนศึกษา

  2.2.16 งานกิจการนักเรียน

  2.2.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

  2.2.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

  2.2.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท)

  2.2.20  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน

  2.2.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน

  2.2.22 การรายงานผลการปฏิบัติงาน

  2.3 กลุ่มงานบริหารบุคคล

  2.3.1 การวางแผนอัตรากำลัง

  2.3.2 การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  2.3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

  2.3.4 การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  2.3.5  การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

  2.3.6 การลาทุกประเภท

  2.3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

  2.3.8 การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

  2.3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

  2.3.10 การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

  2.3.11  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

  2.3.12  การออกจากราชการ

  2.3.13  การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ

  2.3.14  การจัดทำ บัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  2.3.15  การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  2.3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ

  2.3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

  2.3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  2.3.19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต

  2.3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

  2.4 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

  2.4.1 การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี

  2.4.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง

  2.4.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

  2.4.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

  2.4.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

  2.4.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ

  2.4.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ

  2.4.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

  2.4.9 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา

  2.4.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา

  2.4.11 การวางแผนพัสดุ

  2.4.12 การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี

  2.4.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ

  2.4.14 การจัดหาพัสดุ

  2.4.15 การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ

  2.4.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

  2.4.17 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน

  2.4.18 การจัดทำบัญชีการเงิน

  2.4.19 การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน

  2.4.20 การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงานที่ได้รับมอบหมาย 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-28 19:56:10 น.

โรงเรียนวัดพรหมโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075338388 อีเมล์: watpromlokschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุคนธา หมิดหวัง โทรศัพท์: 0917853284 อีเมล์: noomariam.300437@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]