โรงเรียนวัดนากัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •                         ประธานสภานักเรียน             เด็กหญิงนวลสิริ  มานพศิลป์

           รองประธานสภานักเรียนคนที่  1               นางาสาวพรรณิกา  ช่วยแก้ว

           รองประธานสภานักเรียนคนที่  2               เด็กหญิงจิราภร  ด้วงแก้ว

           เลขานุการสภานักเรียน                            เด็กหญิงสุรางคณา  ณ สุวรรณ

                          คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายวิชาการ

  1. เด็กหญิงรัตนาพร  พุมโกมล                หัวหน้า
  2. เด็กหญิงพิมลนาฏ  วิจิตร์                     รองหัวหน้า

                          คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปกครอง

  1.  เด็กหญิงจิราภร  ด้วงแก้ว                    หัวหน้า
  2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุพรรณพง              รองหัวหน้า

                          คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายกีฬาและนันทการ

  1.  เด็กชายพงศกร  พุมโกมล
  2. เด็กชายภูเนศ  แสนสุข

                          คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปฏิคม

  1.  เด็กหญิงสุรางคณา  ณ สุวรรณ หัวหน้า
  2. เด็กหญิงรัตนาพร  พุมโกมล                รองหัวหน้า

                         คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์

  1.  เด็กหญิงนวลสิริ  มานพศิลป์               หัวหน้า
  2. นางสาวพรรณิกา  ช่วยแก้ว                  รองหัวหน้า

  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม

  1.  นางสาวพรรณิกา  ช่วยแก้ว                 หัวหน้า
  2. เด็กหญิงจิราพร  ด้วงแก้ว                    รองหัวหน้า

                          คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสุขอนามัย

  1.  เด็กหญิงรัตนาพร  พุมโกมล               หัวหน้า
  2. เด็กหญิงพิมลนาฏ  วิจิตร์                    รองหัวหน้า

                          คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสิ่งแวดล้อม

  1.  เด็กชายพงศกร  เจ๊ะระวัง                   หัวหน้า
  2.  เด็กชายภานุชิต  โสตพล                    รองหัวหน้า

  ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายต่างๆ

  นายเลอศักดิ์  แก้วเจริญ                 ฝ่ายวิชาการ

  นายสุวิทย์  เมืองสุวรรณ์                ฝ่ายปกครอง

  นางฉวีวรรณ  เพชรพันธ์               ฝ่ายกีฬาและนันทการ

  นางอัมพร  แก้วแกมทอง               ฝ่ายปฏิคม

  นายกิตติชัย กุญชรินทร์                 ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  นางจำเนียร  ศรีปากแพรก             ฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม

  นายศรีวงค์ พัฒตราพล                  ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

  นางกฤษณา สุวรรณโชติ               ฝ่ายอนามัย

  นายกิตติชัย  กุญชรินทร์                ที่ปรึกษาสภานักเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 13:25:21 น.

โรงเรียนวัดนากัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ผ่องศรี เกษร โทรศัพท์: 0846306413 อีเมล์: rukpratoom@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]