โรงเรียนวัดนากัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ .

       1. จัดทำหลักสูตรที่ยืดหยุ่นหลากหลาย สนองความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 

       2. จัดทำแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

       3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

       4. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

       5. มุ่งส่งเสริมพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

       6. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการสอนมีเจตคติที่ดีและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

       7. จัดสภาพแวดล้อมในองค์กรให้มีบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

       8. ประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

       9. ร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 13:25:21 น.

โรงเรียนวัดนากัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ผ่องศรี เกษร โทรศัพท์: 0846306413 อีเมล์: rukpratoom@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]