โรงเรียนวัดท้าวโทะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวัดท้าวโทะ  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพรหมคีรี  สำนักงานการประถมจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ.๒๔๙๔  การจัดตั้งโรงเรียนนี้โดยพระฉ่ำ  โชติปัญญา             เจ้าอาวาสวัดท้าวโทะ  พร้อมด้วยนายเคลื่อน  ไชยกูลผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับประชาชนใกล้วัด  ได้ปรึกษาถึงความลำบากของเด็กในแถบนี้ที่ไปเล่าเรียนถึงวัดดูก (โรงเรียนวัดท้าวโทะปัจจุบัน)  นั้นเป็นระยะทางไกลทั้งข้ามน้ำข้ามคลองหลายแห่ง  ถึงฤดูน้ำเด็กไปเล่าเรียนไม่ได้ จึงนำความแจ้งแก่นายช้อย  ปานสัสดี  ครูใหญ่โรงเรียนวัดดูก      ก็เห็นจะจัดตั้งโรงเรียนวัดท้าวโทะขึ้น  จึงได้จัดทำคำร้องต่อทางราชการ  ขอเปิดโรงเรียนขึ้นที่วัดท้าวโทะ                 ทางอำเภอก็ไม่ขัดข้อง    แต่ให้สร้างเป็นเอกเทศ  ศึกษาธิการอำเภอขอพบหัวหน้าคณะจึงให้นายกระจ่าง  นายนับ  นายจัน ไปพบศึกษาธิการอำเภอ  และรับแบบแปลนการสร้างโรงเรียน  โดยได้รับบริจาคไม้จากชาวบ้าน  ค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงเรียน  ๖๘๒  บาท  โดยได้รับบริจาคทั้งสิ้น  อาคารหลังแรกมีขนาดยาว ๑๒  เมตร              กว้าง  ๗  เมตร  มีม้านั่งนักเรียน  ๒๐  ตัว  กระดานดำ  ๒  แผ่น  โต๊ะเก้าอี้  ๑  ชุด

            ทางราชการได้อนุญาตให้เปิดโรงเรียนวัดท้าวโทะเป็นสาขาโรงเรียนวัดดูก  ตามหนังสืออำเภอที่  ๖๒๘๙/๒๔๙ ลงวันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๔๙๘  โดยแยกชั้น  ป.  ๑  จำนวน ๑๙  คน โดยมีนายกูล  กาญจนอุดม  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่มาสอนตั้งแต่วันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๔๙๘

            วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๐  ทางราชการได้เปิดโรงเรียนนี้เป็นเอกเทศ  และแต่งตั้งให้นายกูล  กาญจนอุดม  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

            วันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  โรงเรียนชั่วคราวชำรุดมากและคับแคบ  จึงได้ต่อเติมโรงเรียนออกไป  ๒  ห้อง  ด้วยความร่วมมือของเจ้าอาวาสและชาวบ้าน ใช้สอนชั้น  ป.๒ – ป.๔

            วันที่  ๑๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.๑ก  จำนวน  ๔  ห้องเรียน  ขนาดกว้าง  ๙  เมตรยาว  ๓๖  เมตร  จำนวนงบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท ของปีงบประมาณ  ๒๕๑๓ 

            วันที่  ๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๐  ได้รับงบประมาณสร้างพักครู ๒ ห้องนอน จำนวน ๑ หลัง  ขนาด  ๓.๕  ´  ๘.๕   เมตร  ราคา  ๕๕,๐๐๐  บาท

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๑  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ  ๔๐๑  จำนวน  ๒  ที่  ขนาด  ๖ ´ ๑๐  เมตร  จำนวน  ๒  ห้องเรียน  ราคา  ๘,๐๐๐  บาท

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๓  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.๑ก  ๔  ห้องเรียน ขนาด  ๙ ´  ๓๖  เมตร 

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๗  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ  ๖๐๑  ขนาด  ขนาด  ๓ ´ ๖  เมตร  จำนวน  ๔  ที่  ราคา  ๓๕,๐๐๐  บาท  และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ  สปช.  ๒๐๒/๒๕๒๖  ขนาด  ๑๐ ´ ๑๒  เมตร  ราคา  ๑๗๙,๐๐๐  บาท

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๑  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทยากจน (กศ.พช.)

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โรงเรียนร่วมกับประชาชนได้ปรับปรุงอาคารชั่วคราวเป็นโรงอาหาร

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๖  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำราคา  ๒๐,๐๐๐  บาท  แทนหลังเก่าที่ถูกพายุฟอร์เรสพัดจนพัง  และปีการศึกษา  ๒๕๓๖  โรงเรียนได้รับอนุญาตเปิดชั้นอนุบาล

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ได้รับเกียรติบัตรห้องสมุดดีเด่น  ระดับสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. ๑๐๒/๒๖  จำนวน  ๔  ห้องเรียน  ขนาดกว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๓๖  เมตร  งบประมาณ  ๑,๐๔๒,๐๐๐  บาท 

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ได้รับงบประมาณสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  ขนาดกว้าง  ๑๕  เมตร ยาว  ๒๕  เมตร  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ได้รับงบประมาณสร้างสนามกีฬาฟุตบอล  ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร  ยาว  ๖๐ เมตร     งบประมาณ  ๒๔๐,๐๐๐ บาท

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  มีนักเรียนทั้งหมด       ๙๔   คน   มีข้าราชการครู  ๘  คน  พนักงานบริการ  ๑  คน  ลูกจ้าง ๑ คน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 10:49:10 น.

โรงเรียนวัดท้าวโทะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: วรรณิศา หัฐสัพธ์ โทรศัพท์: 0646627310 อีเมล์: nattakan_on@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]