โรงเรียนวัดโทเอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนวัดโทเอกโดยย่อ

   

          โรงเรียนวัดโทเอก ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ โดยพระใบฎีกาบุญรักษ์ จนพ.ศ. ๒๔๗๕ ได้เปลี่ยนเจ้าอาวาส คือพระอธิการมุม โฆสโก ได้ดำเนินการต่อมาโดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียนชั่วคราว

      ปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ทางราชการได้อนุญาตให้เปิดเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๔๗๗ ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลบ้านเกาะ ๓ (วัดหัวตลิ่ง) ใช้งบประมาณทางราชการเป็นเงินเดือนครู เดือน  ละ ๔ บาทและ ๑๒ บาท

     ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ก พิเศษ  ๓ ห้องเรียน อาคารยังไม่เสร็จเกิดสงครามบูรพาอาคารเกิดชำรุด  จึงได้รับงบประมาณสร้างใหม่ แบบ ป.๑ ก พิเศษ  ๓  ห้อง เป็นเงิน  ๔๐๐   บาท ( ประเภทเงินสมทบ )  จนถึง พ.ศ.  ๒๔๘๔  จนแล้วเสร็จ

      ปี พ.ศ.๒๕๑๕ เกิดวาตภัยอย่างหนัก ทำให้อาคาเรียนหักพังใช้การไม่ได้ เอกสารต่างๆน้ำท่วมชำรุดเสียหายมาก

      ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารใหม่แบบ ป.1ก ๓  ห้องเรียน เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท

      ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เกิดอุทกภัยอีกครั้ง วัสดุอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย อาคารชั่วคราวพังไป ๑ หลัง

      ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ ป.๑ ก  ๓ ห้องเรียน ราคา ๑๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมกับย้ายสถานที่ไปสร้างในวัดโทเอกเนื่องจากกรมทางหลวงสร้างถนนตัดผ่านเนื้อที่โรงเรียนเดิมทั้งหมด โดยชดใช้ค่าที่ดินเป็นการสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.๑ ก  ให้  ๑  หลัง ราคา ๒๕๐,๐๐๐ บาท ๕ ห้องเรียน จนแล้วเสร็จ  และเข้าเรียนเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๑๙  ในที่ดิน ๙ ไร่เศษ  จนถึงปัจจุบัน

       ปี พ.ศ. ๒๕๒๐  ได้รับงบประมาณสร้างห้องพักครู ๒ หลัง หลังละ ๕๕,๐๐๐  บาท

       ปี พ.ศ. ๒๕๒๑  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  ๑  หลัง แบบ ป. ๑ ก  ๔   ห้องเรียน  เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท  และโรงอาหาร  ๑ หลัง แบบ ๓๒๐   เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

       ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบกรมสามัญ ๔๐๑  จำนวน  ๓  ที่นั่ง  เป็นเงิน  ๑๒,๐๐๐ บาท

       ปี พ.ศ. ๒๕๒๔   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗   ๔  ห้องเรียน  เป็นเงิน  ๖๔๐,๐๐๐  บาท

       ปี พ.ศ. ๒๕๒๕   ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ ๔๐๑   ๒  ที่นั่ง  เป็นเงิน  ๘,๐๐๐  บาท

       ปี พ.ศ. ๒๕๒๖   ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๑    ๔  ที่นั่ง    และได้รับอนุญาตเปิดชั้นเด็กเล็ก

       ปี พ.ศ. ๒๕๒๙   ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ  เป็นเงิน  ๑๕,๐๐๐  บาท

       ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับงบประมาณจาก ส.ส. สร้างสนามบาสเกตบอล  เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐  บาท  และโรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

       ปี พ.ศ. ๒๕๓๖   ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  รับนักเรียนเข้าเรียนตั้งแต่ ชั้นเด็กเล็ก จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

       ปี พ.ศ. ๒๕๓๘  ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอลใหม่ จึงรื้อถอนของเก่าแล้วสร้างใหม่ด้วยงบประมาณ  ๑๒๘,๐๐๐  บาท

       ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน ๐๑๗ ชั้นล่างเป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐  บาท

       ปี พ.ศ. ๒๕๔๑   ได้รับงบประมาณซ่อมฝ้าเพดาน  อาคาร ป.๑ ก  เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท และงบประมาณสร้างส้วม  ๖๐๑/๒๖    ๘ ที่นั่ง  เป็นเงิน  ๒๒๒,๐๐๐  บาท  ก่อสร้างแล้วเสร็จ  เมื่อ  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๔๑   ทิศใต้สร้างสวนหย่อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  เทคอนกรีตหน้าห้องน้ำกว้าง ๑.๕เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร   สร้างร้านค้า จำนวน  ๘  ห้อง ยาว  ๑๖ เมตร  กว้าง  ๓  เมตร

       ปี พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้รับงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเล่นวีดีโอ และทีวีสี  ๒๕  นิ้ว  จำนวน ๑  ชุด  เป็นเงิน  ๒๐,๘๐๐  บาท  สร้างเกาะกลางข้างสนามสำหรับปลูกต้นไม้ตลอดหน้าอาคารเรียนทางทิศใต้  ปรับปรุงอาคารห้องประชุม  ห้องเรียน  ห้องสมุด  ห้องซาวด์แลป  ห้องพยาบาล  ห้องพักครู  มีครูย้ายเข้ามา จำนวน  ๖  ท่าน และครูลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ  จำนวน  ๒  ท่าน

       ปี พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้รับงบประมาณซ่อมบันไดอาคาร ๐๑๗  เป็นเงิน  ๔๐,๐๐๐  บาท และได้รับบริจาคเป็นวัสดุก่อสร้าง คือ หิน ดิน  ทราย และปูน  เทคอนกรีตระหว่างโรงอาหาร  ๑๐ ตารางเมตร  ปรับปรุงอาคารเรียนเป็นห้องประชุมสร้างเวทีหน้าห้องประชุม กว้าง ๖ เมตร ยาว  ๖ เมตร ยกพื้นเวทีสูง ๖๐ เซนติเมตร  ลาดพื้นเป็นทางเท้าเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียนทุกอาคาร  ได้รับบริจาคหินอ่อนจากครู  ผู้ปกครอง  ร้านค้า  จำนวน  ๑๒  ชุด   นักเรียน  เรียนรู้จากวิทยากรภายนอก มีผลผลิตเป็นม้านั่งหินอ่อน  ๓๗  ตัว และได้รับบริจาคเพิ่มเติม  ๑๕  ตัว มีครูย้ายเข้าอีก  ๒  คน

       ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ นายจำลอง  อัมโร ผู้บริหารโรงเรียน เกษียณอายุ นายบุญรัตน์  แก้วลำหัด  ย้ายมารับตำแหน่งผู้บริหารคนต่อไป

       ปี พ.ศ. ๒๕๔๗  โรงเรียนดำเนินการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยเงินงบประมาณและรับบริจาค จำนวน ๖ เครื่องและได้รับบริจาคเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่อง copy print จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

       ปี พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้รับการประเมินภายนอกรอบแรก และเริ่มก่อสร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียนซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล  เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐   บาท  จากการเลี้ยงน้ำชา  จากการบริจาคจากคณะครู และการขายฉลากกินแบ่ง เป็นเงินสมทบ จนแล้วเสร็จ

       ปี พ.ศ. ๒๕๔๙  โรงเรียนได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายการสอนโดยใช้สื่อ CAI ของโรงเรียนวัดเขาขุนพนม ตามโครงการของพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

       ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  โรงเรียนดำเนินการปูกระเบื้องห้องเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖

       ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  นายประมวล  ไชยศรี ได้ย้ายเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโทเอก เมื่อวันที่ ๑๒  ธันวาคม ๒๕๕๑ แทน นายบุญรัตน์  แก้วลำหัด ซึ่งไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่  จังหวัดสมุทรสาคร

       ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ปรับปรุงห้องเรียนชั้นปฐมวัย โดยการปูกระเบื้อง  สร้างห้องน้ำและห้องอาบน้ำ เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐  บาท   และก่ออิฐหน้าอาคารเรียนทางทิศเหนือตลอดอาคารเรียนเพื่อปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

       ปี พ.ศ. ๒๕๕๓     ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ CL10  จำนวน  ๑๐  เครื่อง

       ปี พ.ศ. ๒๕๕๓   เดือน มีนาคม  ได้รับงบประมาณซื้อหนังสือและสื่อ IT ห้องสมุดเป็นเงิน  ๖๐,๐๐๐  บาทและได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์  ๒  เครื่อง และเครื่องพริ้นเตอร์  ๑  เครื่อง

       ปี พ.ศ. ๒๕๕๓     ได้รับงบประมาณทาสีอาคารเรียน และซ่อมประตูหน้าต่างห้องเรียน  เป็นเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท จาก ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต ๒

       ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  นายวิชัย   ระย้า  ได้ย้ายเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโทเอก เมื่อวันที่ ๑  ธันวาคม ๒๕๕๔  แทน  นายประมวล   ไชยศรี  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาเล้าโคกแก่นช้าง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

       ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  โรงเรียนได้รับจัดสรร  Tablet  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน  ๒๕  ชุด  เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  และทาสี  ปูกระเบื้อง  กั้นตาข่าย อาคารอเนกประสงค์ และจัดทำ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหารของนักเรียน จำนวน  8  ชุด

   

  รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่แรกก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

  ๑. นายสุพล  มัจฉาชาญ

  ๒. นายน้อม  ลักขณา

         ๓. นายเกลี้ยง  อมรกิจ

         ๔. นายสุพล  มัจฉาชาญ

         ๕. นายลั่น  วิไลศรี

         ๖. นายประยูร  กิ่งรัตน์

         ๗. นายบุญชวน  ส่งแสง

         ๘. นายจำลอง  อัมโร

         ๙. นายบุญรัตน์  แก้วลำหัด

         ๑๐. นายประมวล  ไชยศรี

         ๑๑. นายวิชัย   ระย้า 

         ๑๒. นางสุจิตรา  มหาสวัสดิ์

         ๑๓. นายเกษม อนุรัตน์ (ปัจจุบัน)

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-09 13:58:11 น.

โรงเรียนวัดโทเอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0819588646 อีเมล์: sch765262@pnst4.net
เว็บมาสเตอร์:: นางอรอุมา ทลิกรรณ์ โทรศัพท์: 0951421165 อีเมล์: laddawan_104@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]