โรงเรียนวัดโทเอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                      ๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร

                      ๒.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม

  หลักสูตร

                      ๓.  พัฒนาการให้นักเรียนมีสุขภาพกาย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรว

  สาธารณสุขและมีสุขภาพจิตที่

                      ๔.  พัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างหลากหลาย

                      ๕.  เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                      ๖.  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

   ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานวิชาชีพ

  เป้าหมาย

               ๑.  ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะที่จำเป็น มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ตามเกณฑ์มาตรฐาน

               ๒.  ครูผู้สอนมีความสามารถและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

               ๓.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

               ๔.  ระบบการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ และการนิเทศติดตามผลมีประสิทธิภาพ

               ๕.  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  อัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดโทเอก

                          “  ไหว้สวย ”

  เอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดโทเอก

                           “  มารยาทยอด ”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:50:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเกษม อนุรัตน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุชารัตน์ ไพรวัน

 • นางจุฬาพร สงค์ประเสริฐสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,822
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโทเอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075765262 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวลัดดาวรรรณ คันธิก โทรศัพท์: 089-4751751 อีเมล์: laddawan_104@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]